Версия за печат

01379-2015-0369


Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт


 Официално наименование:
 Електроенергиен системен оператор ЕАД
 Пощенски адрес:
 бул. Гоце Делчев № 105
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1404
 Държава:
 Република България
 Място/места за контакт:
  
 На вниманието на:
 Владимир Илиев - по технически въпроси: 02 9696833; Сребрина Русева - по процедурни въпроси: тел. 02 9696852
 Телефон:
 02 9696852
 Адрес за електронна поща:
 s.glavcheva@eso.bg
 Факс:
 02 9626189
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
 Основен адрес на възложителя (URL):
 www.eso.bg
 Адрес на профила на купувача (URL):
 https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RngvbnRxcVRZOGRQRlA2cnIveU9WZz09

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Съгласно 1.1)
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Друго: Съгласно Приложение А.ІII
1.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Електрическа енергия
РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Подмяна обтяжки на ВЛ 400 kV "Родопи"
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение на строителството: Трасето на въздушна линия (ВЛ) 400 kV „Родопи” в участъка от стълб № 1 до стълб № 85. В този участък ВЛ 400 kV „Родопи” преминава през землищата на с. Злати трап, с. Йоаким Груево и гр. Стамболийски. Характера на терена е равнинен. ВЛ 400kV „Родопи” се експлоатира от МЕР Пловдив.
Код NUTS: BG42

II.1.3) Настоящото обявление е за:
Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Брой   или (когато е приложимо) максимален брой   на участниците в предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:   или месеци  

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
(в цифри):   Валута: 

или
между     и      Валута: 

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако e известно):
  
II.1.5) Кратко описание на поръчката

СМР ще се извършат по трасето на съществуващата стълбовна линия, като предвиденият за ремонт участък е от стълб № 1 до стълб № 85 включително. Предвижда се изпълнение на следните видове работи: - Демонтаж на старите обтяжни въжета на носителните стълбове портален тип и арматура (69 бр.); - Монтаж на нови обтяжни въжета на същите, с монтаж на нови блайхерки; - Отвесиране на стълбовете; - Обработване на нарязаната част на всички „U” болтове (за обтяжките) с графитна смазка.
II.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен речник Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект
45232210

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) НЕ
II.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
СМР ще се извършат по трасето на съществуващата стълбовна линия, като предвиденият за ремонт участък е от стълб № 1 до стълб № 85 включително. Трасето е с дължина 29,35 км. Предвижда се изпълнение на следните видове работи: - Демонтаж на старите обтяжни въжета на носителните стълбове портален тип и арматура (69 бр.); - Монтаж на нови обтяжни въжета на същите, с монтаж на нови блайхерки; - Отвесиране на стълбовете; - Обработване на нарязаната част на всички „U” болтове (за обтяжките) с графитна смазка.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 480000    валута BGN
или
между     и     валута 

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок за изпълнение в месеци   или дни 20 (от сключване на договора)
или
Начална дата __________
крайна дата на изпълнението __________


РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична/банкова - в размер на 4800 лв.; Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова - в размер на 5% от стойността на договора. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача, в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането ще се извърши , в размер на 95 % от фактурираната стойност на изпълнените видове работи (изпълненото строителство – предмет на поръчката), в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на Изпълнителя след представяне на: (а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б). (б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя. в )Изплащането на оставащата дължима сума за извършената работа ще стане до 30 дни, след датата на подписване на констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ от приемателна комисия, назначена от Възложителя. г) Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от Възложителя на данъчните фактури. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по съответния ред, при съответно приложение на букви „а”-до „г” включително.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо)

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/ или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.


III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация:

1. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата. 2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП. 3. Удостоверението за вписване в централния професионален регистър на строителя в трета група - за строежи първа категория. 4. Копие на договора за обединение, когато участникът е обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители, ако участникът предвижда такива при изпълнение на поръчката. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда* и условията на труд. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 9. Декларация от подизпълнителите за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката. 10. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо)

Декларация за наличие на финансов ресурс (оригинал), придружена с един или някой от следните документи и/или информация: а) удостоверение от банка, или б) годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата в която участникът е установен, или в) информация за органа поддържащ публичен регистър в Р България, в който е публикувана тази информация. Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с финансов ресурс не по-малък от 220 000 лв.

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо)

1. Декларация, съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от дата на подаване на офертата. Под "сходно строителство" следва да се разбира строителство на ВЛ 220 kV или ремонт на ВЛ 220 kV задължително включващ подмяна на обтяжки или стълбове с обтяжки. Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил поне едно строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Списък на ръководните служители, отговарящи за контрола и изпълнението на поръчката. Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум 2 ръководни служители, от които един с висше електротехническо образование с V-та квалификационна група за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и един с висше строително образование с V-та квалификационна група за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Представя се списък, като срещу името се посочват професионалната квалификация по специалност, номер и дата на диплома за завършено образование, учебно заведение, както и квалификационната група за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи с посочен срок на валидност. 3. Списък на лицата, които ще изпълняват поръчката. Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум две работни групи по десет човека, от които минимум четирима с V-та и минимум шестима с IV-та квалификационна група за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Представя се списък, като срещу името се посочва квалификационната група за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, която лицето притежава с посочен срок на валидност. 4. Сертификат, издаден на участника от акредитирани институции или агенции за сертификация за управление на качеството, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни дейности, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. Минимални изисквания: Участникът да има внедрена система за управление на качеството, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни дейности съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) НЕ
III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ


РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура
Открита


IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
(А) Най-ниска ценаIV.2.2) Ще се използва електронен търг НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

ЦУ/2015/234


IV.3.2) Предишни публикации, относно същата поръчка НЕ
Ако да, посочете къде:


Номер на обявлението в РОП/ДВ ______ от __________


  


IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 05.01.2016 г.       Час (чч:мм): 16:30

Платими документи НЕ
Ако да, цена (в цифри):      валута:
Условия и начин за плащане:


IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 05.01.2016 г.      Час (чч:мм): 16:30


IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Друг:  Български
IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До __________ или в месеца   или дни 180 (от крайния срок за получаване на оферти)


IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата 06.01.2016 г.        Час (чч:мм) 14:00
Място На адреса на Възложителя, бул. Гоце Делчев № 105, град София
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) ДА


Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП - Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ
Ако да, посочете проекта и/или програмата

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. Витоша № 18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 Република България
 Адрес за електронна поща:
 cpcadmin@cpc.bg
 Телефон:
 02 9884070
 Интернет адрес (URL):
 http://www.cpc.bg
 Факс:
 02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. Витоша № 18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1404
 Държава:
 Република България
 Адрес за електронна поща:
 cpcadmin@cpc.bg
 Телефон:
 02 9884070
 Интернет адрес (URL):
 http://www.cpc.bg
 Факс:
 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование:
 Електроенергиен системен оператор ЕАД
 Пощенски адрес:
 бул. Гоце Делчев № 105
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1404
 Държава:
 Република България
 Място/места за контакт:
  
 На вниманието на:
 Деловодство
 Телефон:
 02 9696884
 Адрес за електронна поща:
  
 Факс:
 02 9626189
 Основен адрес на възлагащия орган/възложителя (URL):
  
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИИЦИИ