Версия за печат

00684-2015-0022

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=104.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33111730, 33111710, 33184500, 33182200

Описание:

Принадлежности за ангиопластика
Принадлежности за ангиография
Коронарни ендопротези
Система за стимулиране на сърдечна дейност

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции”

Стойност, без да се включва ДДС
2548000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

N Наименование Гаранции I. Водачи и аксесоари 2810,00 /две хиляди осемстотин и десет/ лв II. Катетри 2810,00 /две хиляди осемстотин и десет/ лв III. Интродюсери 1435,00 /хиляда четиристотин тридесет и пет/ лв ІV. Балони 4995,00 /четири хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лв V. Стентове 11645,00 /единадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет/ лв VІ. Емболизиращи частици, спирали и филтри 1165,00 /хиляда сто шестдесет и пет/ лв VII. Специални катетри и устройства 520,00 /петстотин и двадесет/ лв VIII. Ресинхронизираща система за стимулация CRT 100,00 /сто/ лв Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва да се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за представяне на участниците, които включават: -Представяне на участник -Декларация за единния идентификационен код -Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Гаранция за участие в процедурата Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника: - Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съотв. държава -Списък с производителите на оферираните продукти и оторизационни писма на името на участника от производителят на медицинското изделие или упълн. представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки. - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката - Участниците трябва да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с мед. изделия, в съотв. с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката -Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на мед. изделия при разпространението и транспортирането им, в съотв. с изискванията на чл.78 ал.2 от ЗМИ -Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора - Декларация, че участникът ще осигури мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ раб. дни - Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП -Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице - Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП - Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. -Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) -Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на нормативноустановените изисквания в ЗОП и изискванията на Възложителя, определени в обявлението за обществената поръчка и в настоящата документация за участие.Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено съгласно образеца в Приложение № 2 към документацията и да съдържа: - Tехническо предложение - Сертификат за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ (представят се за обособени позиции I, II, III, IV, VI, VII и за подпозиции 3, 4, 5 и 6 на обособена позиция VIII - Декларация, че оферираните продукти по обособена позиция V и по обособена позиция VIII (за подпозиции 1 и 2) са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на кл. пътеки - Подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба -Декларация за остатъчен срок на годност на оферираните продукти минимум 70% - Ценово предложение

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно /трябва да се оферират всички подпозиции от съответната обособена позиция/ и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Изисквания към участниците: - Участниците трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ. -Участниците трябва да са оторизирани от производителя на медицинското изделие или упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ да продават медицинските изделия в България. - Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. -Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. -Участниците трябва да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. -Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ. -Участниците трябва да осигурят необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора. -Участниците трябва да осигурят мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване. -Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. -Участниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители. -Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка: -Участниците трябва да оферират медицински изделия, които притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. -Участниците трябва да оферират продукти по обособена позиция V и по обособена позиция VIII (за подпозиции 1 и 2), които са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. -Оферираните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност минимум 70 % /седемдесет процента/. -Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 60
Показател: качество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 44 - 075704 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.12.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.12.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Водачи и аксесоари
1) Кратко описание

Водачи и аксесоари

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111730

Описание:

Принадлежности за ангиопластика

3) Количество или обем

Водачи и аксесоари

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
281000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Катетри
1) Кратко описание

Катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Катетри

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
281000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Интродюсери
1) Кратко описание

Интродюсери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Интродюсери

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
143500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Балони
1) Кратко описание

Балони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111730

Описание:

Принадлежности за ангиопластика

3) Количество или обем

Балони

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
499500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Стентове
1) Кратко описание

Стентове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33184500

Описание:

Коронарни ендопротези

3) Количество или обем

Стентове

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1164500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Емболизиращи частици, спирали и филтри
1) Кратко описание

Емболизиращи частици, спирали и филтри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Емболизиращи частици, спирали и филтри

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
116500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Специални катетри и устройства
1) Кратко описание

Специални катетри и устройства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111710

Описание:

Принадлежности за ангиография

3) Количество или обем

Специални катетри и устройства

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
52000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Ресинхронизираща система за стимулация CRT
1) Кратко описание

Ресинхронизираща система за стимулация CRT

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33182200

Описание:

Система за стимулиране на сърдечна дейност

3) Количество или обем

Ресинхронизираща система за стимулация CRT

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване