Версия за печат

00325-2015-0023

BG-Пловдив: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тенчо Василев; г-н Митко Узунов, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 264170, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151111TiAx3180819.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Инженеринг (проектиране и строителство) за преустройство и основен ремонт на сградния фонд на Клиника по Петдиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив, при условие за проектиране и възможност за разрешаване на СМР и ползване на обектите на три или повече самостоятелни етапа

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, Клиника по педиатрия и генетични заболявания, находяща се на бул. „Васил Априлов” № 15а, гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Инженеринг (проектиране и строителство) за преустройство и основен ремонт на сградния фонд на Клиника по Петдиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив, при условие за проектиране и възможност за разрешаване на СМР и ползване на обектите на три или повече самостоятелни етапа”. Поръчката ще изпълни в следните етапи - Етап 1 - изработка на проектите съгласно обекта на обществената поръчка, в това число количествено-стойностна сметка и предаването им за одобрение от Възложителя. - Етап 2 - изпълнение на строителството, изготвяне на съпътстващата документация и и всички необходими дейности до окончателното приемане на обекта на строителството от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждането в експлоатация на обекта. Възложителят си запазва правото да възлага изпълнението на този етап при условията на етапност на строителството.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническа задание, приложено в документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
5800000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

7

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определени-ят изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съг-ласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 5000,00 лв. ( пет хиляди лева ), която Въз-ложителя може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпъл-нение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възла-гане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Раз-ходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гaранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на цената за изпълнението на Етап 1 се извършва в срок до 60 календарни дни от одобрението на изработените проекти от Възложителя. Заплащането на цената за изпълнението на конкретно възложени етапи на строителството се извършва в срок до 60 дни след подписването на Акт № 19.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Административна справка за кандидата по образец, приложен в документацията. При участници обединения следва да се представи също копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 2. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 3. Документ за представена гаранция за участие – Вносна бележка (или Платежно на-реждане) за внесена в касата (или по сметка) парична сума – във формата на фотокопие, за-верено от кандидата с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала” или оригинал на банкова гаранция, направена съгласно условията на закона и възложителя; 4. Удостоверение/я за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, приложимо за строежи от II-ра категория, буква „д” от чл. 137, ал.1, т. 2 от ЗУТ – първа група, втора категория - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”; 5. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, се посочват, както следва: Национална агенция по приходите, съответната община (общински данъчни служби), Инспекция по труда, РЗИ и РИОСВ. 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образци. 8. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при из-пълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията. 9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. 10. Декларация от представляващият и управляващ подизпълнителя, попълва и подписва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца приложен към документацията. 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка, издадено до два месеца преди подаването на офертата, за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретната сума, с която разполага участника – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. или 2. Счетоводен баланс като съставна част от финансов отчет, съставен към дата от месеца, в който е подадена офертата, подписан от законния представител и счетоводителя на участника. (В представената информация следва да са посочени свободните (собствени) парични средства.). Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да разполагат със свободен собствен финансов ресурс, възлизащ не по-малко от 500 000,00 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.1 Списък на изпълнените строителни/инженерингови договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване офертата, като за договорите, включващи строителство: а) в списъка следва допълнително да се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – в оригинал или нотариално заверена форма, минимум 1 брой или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности, минимум 1 брой – заверена от участника форма; Списъкът се представя в оригинал – попдисан и подпечатан от участника. 1.2. Когато участникът желае да установи спазването на изискването за минимален брой изпълнени обекти и с договори за проектиране, участниците следва да представят списък на изпълнените договори за проектиране, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за успешното изпълнение – удостоверение (референция) в оригинал или нотариално заверена форма – минимум 1 брой, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълненото проектиране – минимум 1 брой. Списъкът се представя в оригинал – подписан и подпечатан от участника. 2. Декларация за средния годишен брой на ангажираните със строителството работници и служители и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години, считано от внасянето на офертата, освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице - в оригинал, попдисана и подпечатана от участника. 3. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, включително данни за правоспособността на лицата от проектансткия екип на участника, който ще бъде ангажиран за изпълнението на поръчката. В списъка следва да се съдържа достатъчно информация за установяване на спазването на техническите изисквания към проектантския екип, включително специалните изисквания към определени експерти. Списъкът се представя подписан и подпечатан от участника. 4. Сертификат за внедрена Система за управление на качеството при участника с по стандарт ISO 9001 или еквивалентен с обхват проектиране на лъчезащита на медицински помещения за изпълнение на дейности, свързани с йонизиращи лъчения - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 5. Сертификат за внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 9001 или еквивалентен - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 6. Сертификат за внедрена Система при участника по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентен с обхват строителство - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 7. Сертификат за внедрена Система при участника по стандарт ISO 14001 или еквивалента, приложим за предмета на поръчката - във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Да са изпълнили успешно три договора, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. За спазване на изискването за изпълнени сходни договори участниците следва да са изпълнили договори за проектиране и СМР (инженерингови или отделни договори за СМР и за проектиране) за минимум 3 строителни обекта (сгради или части от тях) с обществено предназначение, от които поне един обект да представлява сграден фонд на лечебно заведение за болнична помощ (сгради или части от тях). По отношение на договорите, които включват само проектиране, същите следва да са изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. По отношение на договорите, които включват строителство или строителство и проектиране, същите следва да са изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Участниците следва да разполагат с проектантски екип с правоспособности за изпълнение на необходимите части от инвестиционния проект, а именно: 1. Проектант по част архитектура; 2. Инженер строителни конструкции; 3. Инженер ВиК; 4. Електроинженер; 5. Инженер ОВК; 6. Проектант по част Пожарна безопасност. 7. Проектант по част ПУСО; 8. Проектант по част ПБЗ; 9. Геодезист. Специални изисквания към ключови експерти от екипа: 1. Ръководител на екипа - Архитект или еквивалент, с висше образование специалност „Архитектура“ или еквивалент, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години професионален опит по специалността и поне 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение, от които поне един да е за лечебно заведение за болнична помощ. 2. Проектант по част "ОВК" с висше образование, специалност „ОВК“ или еквивалент, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години професионален опит по специалността и поне 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 3. Проектант по част "Конструкции" с висше образование, специалност ПГС/ССС или еквивалента, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, минимум 5 години професионален опит по специалността и поне 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 4. Проектант по част „Електро“ с висше образование, специалност електротехника или еквивалент, с пълна проектанска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години и/или 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 5. Проектант по част „ВиК“ с висше образование, специалност ВиК или еквивалент, с пълна проектанска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, с минимум 5 години и/или 3 изпълнени проекта за сгради с обществено предназначение. 3. Да имат средногодишен брой от минимум 15 работника, ангажирани с изпълнение на строителни дейности. 4. Да прилагат Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалента, с обхват строителни дейности, 5. Да прилагат Система по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна, с обхват строителни дейности 6. Да прилагат Система по стандарт ISO 14001 или еквивалента, с обхват строителни дейности.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 86
Показател: Мерки за обезпечаване на предложените срокове за изпълнение на проектирането ; тежест: 7
Показател: Организация и изпълнение на строителните работи ; тежест: 7
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.12.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Достъп до настоящата документация е предоставен и на профила на купувача на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, в електронното досие на поръчката, с интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151111TiAx3180819, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея безплатно от профила на купувача на въз-ложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещер-ско шосе” №66, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пе-щерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
28.12.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.12.2015 г.  Час: 08:00
Място

административната сграда на “УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №66

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до настоящата документация е предоставен и на профила на купувача на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, в електронното досие на поръчката, с интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151111TiAx3180819, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея безплатно от профила на купувача на въз-ложителя, от електронното досие на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ