Версия за печат

00447-2015-0014

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-04-34 от 12.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Красимира Мекерова, България 1111, София, Тел.: 029486 190, E-mail: krasimira.mekerova@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

II.3) Кратко описание на поръчката

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията. Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията въз основа на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, в която е осигурена и резервираност на услугата през друга преносна среда, различна от наземна кабелна.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

64220000

Описание:

Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-04-33 от 29.10.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

93-00-122/2013

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-694672
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 447-2015-14
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

694672

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.10.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Промяната се изразява в доуточняване на Техническите спецификации и доуточняване на методиката за оценка, част от документацията за участие в процедурата. При промяната не е налице изменение на услугите, коит следва да бъдат предоставяни.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Коригираната документация за промяна ще бъде публикувана на профила на купувача.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Красимира Парушева Мекерова
Длъжност: директор надирекция "Информационно обслужване и технологии"