Версия за печат

00373-2015-0023

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски Университет, Студентски град; Ректорат;, За: Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 088 2031663, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151111GeMw404350.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване и апаратура за нуждите на Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване и апаратура за нуждите на Аграрен факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, включваща: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на колориметър – измервателна устройство (глава) и устройство за обработка на данни за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на 3-позиционна лабораторна система за мембранна вакуум-филтрация на води за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на Гел документационна система (Gel imaging system) за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „Доставка на система за ELISA анализ за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „Светлинен микроскоп с цветна цифрова камера за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „Високооборотна центрофуга за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000, 31640000, 38510000, 38426000, 42931000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Машини и апарати със специфична функция
Микроскопи
Колориметри
Центрофуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и количеството оборудване са подробно описани в Приложение Б „Информация относно обособените позиции“ и в ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 Технически спецификации от Документацията на Възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
54600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

1


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

По настоящата процедура се предвиждат два вида гаранции, в това число гаранция за участие в процедурата, както и гаранция за изпълнение на договора. По отношение на Гранцията за участие: Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 1% от прогнозната стойност на съответната обобена/и позиция/и. Гаранцията за участие се представя заедно с офертата, като за нея се представя документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура; Гарнацията може да се представи в една от следните форми: - Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; - Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за валидност на офертите; Гаранцията за участие се възстановява при условията на чл. 62 от Закона за обществени поръчки. По отношение на Гранцията за изпълнение: Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на сключения договор, за съответната обособена/и позиция/и . Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договор за изпълнение; Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: - Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; - Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора; Гаранцията за изпълнение се възстановява при условията на чл. 63 от Закона за обществени поръчки. Когато участникът представя банкова гаранция тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Банковата гаранция следва да е за конкретната поръчка, чийто предмет и име на възложителя да са изписани съгласно документацията и обявлението на Възложителя. При представяне гаранцията (банкова или с платежно) следва да отговаря на изискванията на ЗОП. Гаранцията, която е внесена под формата на парична сума по банков път или на касата на Възложителя в платежния документ удостоверяващ внасянето й следва да бъде посочен предмета на поръчката и името на възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора/рите ще се извършват след пълното му/им изпълнение, удостоверено с приемателно-предавателен протокол, счетоводен документ /фактура/ , гаранционни карти, упътвания и др.. Разплащанията по договорът ще се извършват в срок до 10 /десет/ работни дни от структурното звено съгл. Приложение № 2, за което е предназначена специфицираната в Приложение № 1 към договора стока по банкова сметка посочена от избрания за Изпълнител участник.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, регистрация по ДДС и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2.Адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата 3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 4.При участници обединения- копие на договора за обединение , а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 5.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 6. Срок на валидност на офертата - не по – малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано считано от крайния срок за получаване на офертите. 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 8.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители. 9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. /Проект на договора – образец, попълнен и парафиран от участника;/; 10.Декларация за регистрация по ДДС/ако е приложима/;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансовите възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансовите възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът представя Справка по Образец № 10. Участникът представя доказателства за изпълнение на договорите под формата на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за договорите. 2. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Представя се в заверено копиена на Сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителите на предлаганата техника. 4. Представя се Декларация – в свободен текст, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението. 5. Представя се Образец № 11 и : - заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг документ за офис и сервизна база, или двустранно подписано споразумение за сервиз и сервизна дейност. - талоните на МПС, договори за лизинг или други документи за ползването на МПС. - доказателства за правоотношението (трудово, гражданско или друго) на посочените лица с участника. 6. Декларация свободен текст, че обслужване на техниката се извършва на място, а ако повреда не позволява това - в посочената от участника сервизна база
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има изпълнени минимум три доставки /с посочване на стойностите, датите и получателите/ със сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 2. Участникът следва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. 3. Участниците следва да представят Сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителите на предлаганата техника. 4. Участниците следва да гарантират с декларация, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението. 5. Участникът следва да докаже възможности за осигуряване на качество при доставката и гаранционното обслужване на оферираната техника, като се попълва и представя Образец № 11, както следва: - офис и/или сервизна база с посочване на стационарен телефон и лице за контакт; - минимум 1 транспортно средство; - минимум 2 (две) лица – служители на участника, които ще обслужват поръчката в офиса/сервиза; 6. Гаранционното обслужване на техниката да се извършва на място, а ако повреда не позволява това - в посочената от участника сервизна база.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28. ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора в меню „Профил на купувача“- http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940 , с хиперлинк: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151111GeMw404350. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това. като същата му се предава на място в Касата на Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, ет. 2, ст. 221. всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:00 ч.. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 6,00 лв. (шест лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Ректората, или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 76303100117613, BIC UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала в Ректорат, Тракийски университет гр.Стара Загора, Студентски град

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1 –„Доставка на колориметър – измервателна устройство (глава) и устройство за обработка на данни за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

Доставка на колориметър – измервателна устройство (глава) и устройство за обработка на данни, за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38426000

Описание:

Колориметри

3) Количество или обем

Видовете и количеството оборудване са подробно описани в Приложение 13 Технически характеристики на одобрената от Възложителя Документация

Прогнозна стойност, без ДДС
12000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2 – „Доставка на 3-позиционна лабораторна система за мембранна вакуум-филтрация на води за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

Доставка на 3-позиционна лабораторна система за мембранна вакуум-филтрация на води за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

3) Количество или обем

Видовете и количеството оборудване са подробно описани в Приложение 13 Технически характеристики на одобрената от Възложителя Документация

Прогнозна стойност, без ДДС
4420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3 – „Доставка на Гел документационна система (Gel imaging system) за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

Доставка на Гел документационна система (Gel imaging system) за нуждите Медицински факултет при Тракийски университет

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

3) Количество или обем

Видовете и количеството оборудване са подробно описани в Приложение 13 Технически характеристики на одобрената от Възложителя Документация

Прогнозна стойност, без ДДС
14000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция 4 – „Доставка на система за ELISA анализ за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

Доставка на система за ELISA анализ за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

3) Количество или обем

Видовете и количеството оборудване са подробно описани в Приложение 13 Технически характеристики на одобрената от Възложителя Документация

Прогнозна стойност, без ДДС
5420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция 5 – „Доставка на светлинен микроскоп с цветна цифрова камера за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

Доставка на светлинен микроскоп с цветна цифрова камера

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38510000

Описание:

Микроскопи

3) Количество или обем

Видовете и количеството оборудване са подробно описани в Приложение 13 Технически характеристики на одобрената от Възложителя Документация

Прогнозна стойност, без ДДС
15420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция 6 – „Доставка на високооборотна центрофуга за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

Доставка на високооборотна центрофуга за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42931000

Описание:

Центрофуги

3) Количество или обем

Видовете и количеството оборудване са подробно описани в Приложение 13 Технически характеристики на одобрената от Възложителя Документация

Прогнозна стойност, без ДДС
3340 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1