Версия за печат

00896-2015-0005

BG-гр. Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 9 от 10.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЕКО МЕДЕТ ЕООД, гр. Патагюрище, ул. Георги Бенковски № 7, етаж 2, За: д-р Ясен Христов, Р. България 4500, гр. Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: ЕКО МЕДЕТ ЕООД, ул. Георги Бенковски № 7, етаж 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151110IVUY238260.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на дейности по изграждане на пиезометри - 6 броя, изработка и монтаж на информационни табели - 2 броя, предвидени в одобрената Допълнителна проекто - сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Елшица".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане изпълнението на допълнителни дейности по изграждане на пиезометри - 6 броя, изработка и монтаж на информационни табели - 2 броя, предвидени в одобрената Допълнителна проекто - сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Елшица". Необходимостта от изпълнението на допълнителните видове и количества работи на обекта, произтичат от възникналите непредвидени обстоятелства, обосноваващи се от компрометираните пиезометри, построени преди 2013 г., затлачени или нивото на подпочвените води е спаднало под котата на дъното им, и те не изпълняват предназначението си. В нито една от профилните линии не могат да се съберат пълни данни за водни нива на подпочвените води, построените депресионни криви не са достатъчно представителни. Необходимо е да се възстановят компрометираните пиезометри, като същите се изградят с по-голяма дълбочина, така че дъното им да е под котата на подпочвените води. Необходимостта от изпълнение на допълнителните дейности от същия изпълнител са посочени в годишния доклад за обекта за 2014 г. и в изготвената Допълнителна проекто -сметна документация (ДПСД) към работния проект, приети с Протокол № 103/26.02.2015 г. на МЕС към МИ. Наред с горното допълнителните видове и количества дейности на обекта не може да се отделят технически и икономически от предмета на основния договор за извършване на услуга с предмет: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Елшица" , като общата стойност на допълнителните дейности не е повече от 50 на сто от стойността на дейностите, възложени по основния договор от 01.08.2013 г. с договорена обща цена 86 704 лв. без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ГД "МИ -2010", гр. София с адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215, партер, офис 7, представлявано от Иван Калчев Иванов - Управител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 54 от 16.04.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00896-2013-0001
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:22541 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:// www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Ясен Стоянов Христов
Длъжност: Управител