Версия за печат

00045-2015-0016

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул.Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Eкатерина Манчева, Ива Панайотова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

Електронен достъп до информация: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151105LwJW766348.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL Обособена позиция №2: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за биохимичен анализатор BT3500 Обособена позиция №3: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Клинична Химия, Ензими, Субстрати, Контролни материали и Калибратори Обособена позиция № 4: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff. Обособена позиция № 5:„ Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория – Група 1” Обособена позиция № 6 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MYTHIC22 Обособена позиция № 7 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MEDONIK M Обособена позиция №8: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за имунологичен анализатор ADVIA CP Обособена позиция № 9 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв Обособена позиция № 10: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Изделия от стъкло, пластмаса и други за клинична лаборатория Обособена позиция № 11: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 1” Обособена позиция № 12: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 2”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив, бул."Васил Априлов"№15а
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL Обособена позиция №2: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за биохимичен анализатор BT3500 Обособена позиция №3: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Клинична Химия, Ензими, Субстрати, Контролни материали и Калибратори Обособена позиция № 4: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff. Обособена позиция № 5:„ Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория – Група 1” Обособена позиция № 6 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MYTHIC22 Обособена позиция № 7 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MEDONIK M Обособена позиция №8: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за имунологичен анализатор ADVIA CP Обособена позиция № 9 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв Обособена позиция № 10: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Изделия от стъкло, пластмаса и други за клинична лаборатория Обособена позиция № 11: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 1” Обособена позиция № 12: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 2”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
540000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

8.1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя: „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД Общинска банка АД, Пловдив (BIC): SOMBBGSF, банкова сметка в лева (IBAN): BG 21SOMB 91301010160501; внесена в касата на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД - Пловдив, или банкова гаранция - оригинал. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни след крайният срок за получаване на офертите. В случай, че участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 ЗОП. Размерът на гаранцията за участие е в абсолютна сума - 1% от прогнозната стойността на съответната позиция: Обособена позиция №1: Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL – 786 лв. Обособена позиция №2: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за биохимичен анализатор BT3500 – 250 лв. Обособена позиция №3: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Клинична Химия, Ензими, Субстрати, Контролни материали и Калибратори – 450 лв. Обособена позиция № 4: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff – 500 лв. Обособена позиция № 5:„ Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория – Група 1” – 520 лв. Обособена позиция № 6 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MYTHIC22 – 51 лв. Обособена позиция № 7 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MEDONIK M – 90 лв. Обособена позиция №8: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за имунологичен анализатор ADVIA CP – 203 лв. Обособена позиция № 9 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв – 1050 лв. Обособена позиция № 10: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Изделия от стъкло, пластмаса и други за клинична лаборатория – 100 лв. Обособена позиция № 11: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 1” – 450 лв. Обособена позиция № 12: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 2” – 950 лв. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.. 8.2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на «Комплексен онкологичен център – Пловдив» ЕООД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. В нареждането задължително се вписва предмета на поръчката и обособената позиция, за която участникът е обявен за изпълнител. 8.3. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС, която се определя като сбор на стойностите на спечелените от участника обособени позиции. Гаранцията за изпълнение на договора следва да бъде със срок не по-кратък от 13 месеца от момента на сключване на договора. 8.4. Гаранцията трябва да е представена в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 8.5. Банковите разходи по откриване и поддържане на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура до края на срока на валидността им.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Доставката следва да се изпълнява съгласно условията на проекто договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който : 1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс; 2. e обявен в несъстоятелност; 3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в настоящата документация за участие; 5. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. Изискванията на чл.47 ал.1, т.1 от ЗОП се прилагат за : а) при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон; б) при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон; е) при ЕТ – за физическото лице търговец ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: 1. при които лицата по чл.47, ал.4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 3. За обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

10.20.Списък на доставки, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (лабораторни консумативи, реактиви, китове и др.). Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата /съгл. чл.51 ал.4 от ЗОП/ Приложение № 13/. 10.21. Разрешение за търговия на едро с медицински консумативи и материали, издадено от съответния компетентен орган - копие, заверено от участника с неговия печат и гриф "Вярно с оригинала"; 10.22.Декларация за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. (свободен текст) 10.23. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 3 от ЗМИ- декларация свободен текст. 10.24. Сертификати на производителя, заверени от участника с неговия печат и гриф "Вярно с оригинала": ISО 9001:2008 или еквивалентен; ISО 13485:2003 или еквивалентен 10.25. Сертификати на упълномощения представител: - ISO 9001:2008 - копие, заверено от участника с неговия печат и гриф "Вярно с оригинала"; 10.26. Декларация за съответствие от производителя или упълномощения представител по смисъла на Закона за медицинските изделия на предлаганите консумативи - заверено от участника копие, в превод на български език. 10.27. Декларация за срока на доставка – не повече от 48 часа и за срока на спешна доставка – не повече от 6 часа./свободен текст/

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.12.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 032/644 388, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 10 (десет) лева, по банкова сметка на възложителя „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД, Общинска банка АД, Пловдив (BIC ): SOMBBGSF, банкова сметка в лева (IBAN): BG 21SOMB 91301010160501, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
15.12.2015 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15а, Администрация

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Комисия, упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1:Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
78600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за биохимичен анализатор BT3500
1) Кратко описание

Обособена позиция № 2:Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за биохимичен анализатор BT3500

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
25000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Клинична Химия, Ензими, Субстрати, Контролни материали и Калибратори
1) Кратко описание

Обособена позиция № 3:Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Клинична Химия, Ензими, Субстрати, Контролни материали и Калибратори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
45000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff.
1) Кратко описание

Обособена позиция № 4:Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория – Група 1
1) Кратко описание

Обособена позиция № 5:Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория – Група 1

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
52000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MYTHIC22
1) Кратко описание

Обособена позиция № 6:Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MYTHIC22

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5100 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MEDONIK M
1) Кратко описание

Обособена позиция № 7:Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MEDONIK M

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за имунологичен анализатор ADVIA CP
1) Кратко описание

Обособена позиция № 8:

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв
1) Кратко описание

Обособена позиция № 9 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
105000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Изделия от стъкло, пластмаса и други за клинична лаборатория
1) Кратко описание

Обособена позиция № 10: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Изделия от стъкло, пластмаса и други за клинична лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 1”
1) Кратко описание

Обособена позиция № 11: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 1”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
45000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 2”
1) Кратко описание

Обособена позиция № 12: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 2”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

по спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
95000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12