Версия за печат

00045-2015-0016

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 253 от 05.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Компллексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, Бул.Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Екатерина Манчева, Ива Панайотова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151105LwJW766348.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с апарат Selectra XL Обособена позиция №2: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за биохимичен анализатор BT3500 Обособена позиция №3: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Клинична Химия, Ензими, Субстрати, Контролни материали и Калибратори Обособена позиция № 4: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff. Обособена позиция № 5:„ Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория – Група 1” Обособена позиция № 6 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MYTHIC22 Обособена позиция № 7 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор MEDONIK M Обособена позиция №8: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за имунологичен анализатор ADVIA CP Обособена позиция № 9 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв Обособена позиция № 10: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Изделия от стъкло, пластмаса и други за клинична лаборатория Обособена позиция № 11: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 1” Обособена позиция № 12: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 2”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

чл.16, ал.8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 19, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д - р Красимир Спасов Вальов
Длъжност: Управител