00689-2015-0018

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-1446 от 04.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет.3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://tundzha.net/profil-na-kupuvacha/149-protzeduri-za-vazlagane-na-obshtestveni-porachki/3464-dogovaryane-bez-obyavlenie-dostavka-na-hlyab-i-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dsh-i-dsp-s-bolyarsko-sp-domashen-sotzialen-patronazh-s-pobeda-dsh-s-general-inzovo-i-qdshq-s-skaliltza-obshtina-qtundzhaq-po-obosobeni-pozitziiq.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнението на поръчката по обособени позиции №1 и №2 има за цел своевременна доставка на хляб, тестени сладкарски и хлебни изделия, които са необходими за приготвяне на храната за до 90 потребители в Домашен социален патронаж и до 30 потребители в Дом за стари хора в кухнята на комплекса в с. Болярско, Община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката по обособена позиция №3 има за цел своевременна доставка на хляб, тестени сладкарски и хлебни изделия, необходими за приготвяне на храната за до 100 потребители в кухнята на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” с. Победа, Oбщина „Тунджа”. Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 4 има за цел ежедневна доставка на хляб, необходим за осигуряване обедно хранене на потребителите в Дневен център за стари хора - с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора с. Скалица.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Със заповед №РД - 1216/14.09.2015г. на основание чл.39, ал.1, т.1, предл. първо от Закона за обществените поръчки е прекратена открита със Заповед № РД - 0840/30.06.2015г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на Дом стари хора” и Домашен социален патронаж - с. Болярско, Социално предприятие Домашен социален патронаж - с. Победа, Дневен център за стари хора - с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора- с. Скалица, Община Тунджа по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- Доставка на тестени сладкарски изделия за нуждите на Дом стари хор аи Домашен социален патронаж- с. Болярско, Община Тунджа; Обособена позиция № 3 - Доставка на хляб за нуждите на Дом стари хора и Домашен социален патронаж- с. Болярско, Община Тунджа; Обособена позиция № 5 - Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие Домашен социален патронаж - с. Победа, Община Тунджа; Обособена позиция № 8 - Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. Дневен център за стари хора - с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора - с. Скалица, Община Тунджа.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ЕТ „СТОЖЕР – СТ. СТОЯНОВ”, С. СИМЕОНОВО,ОБЩИНА „ТУНДЖА” УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” №11.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: РД-0840 от 30.06.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00689-2015-0011

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@ cpc.bg, Факс: 02 897315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Пенчо Петров Пенев
Длъжност: Временно изпълняващ длъжността кмет на община "Тунджа", съгласно Решение №62/29.09.2015 г.на ОбС "Тунджа".