01389-2015-0009

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 1000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: pk.gtvarna.com/2015/procedura-po-zop-01389-2015-0009.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Р България, гр. Варна, ул. Тролейна № 48
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка обхваща дейностите по доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции, които са както следва:Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент. Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент.Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент.Обособена позиция № 6 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси.Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили - !!!Предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги.Обособена позиция № 10 – Доставка на автомобилни ремъци. Обособена позиция № 11 – Доставка на боя и бояджийски материали.Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси.Обособена позиция № 13 - Доставка на метални профили.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени по обществената поръчка са посочени в техническите спецификации - приложение № 20 към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Стойност, без да се включва ДДС
3401200 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранциите се представят в една от следните форми: а)Парична сума, внесена по банкова сметка на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна в банка Райфайзенбанк, гр. Варна, BIC: RZBB9155, IBAN: BG91RZBB91551064189217 или в брой, в касата на Дружеството. б)Банкова гаранция – Гаранцията за участие в процедурата, трябва да е безусловна, неотменима, със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, посочен в обявлението, като за За обособена позиция № 1 – 18 000 (осемнадесет хиляди) лв.;За обособена позиция № 2 – 3 000 (три хиляди) лв.;За обособена позиция № 3 – 426 (четиристотин двадесет и шест) лв.;За обособена позиция № 4 – 2 500 (две хиляди и петстотин) лв.;За обособена позиция № 5 – 420 (четиристотин и двадесет) лв.; За обособена позиция № 6 – 6 800 (шест хиляди и осемстотин) лв.;За обособена позиция № 7 – 286 (двеста осемдесет и шест) лв.;За обособена позиция № 8 – 640 (шестстотин и четиридесет) лв.;За обособена позиция № 9 – 120 (сто и двадесет) лв.;За обособена позиция № 10 – 240 (двеста и четиридесет) лв.;За обособена позиция № 11 – 920 (деветстотин и двадесет) лв.;За обособена позиция № 12 – 420 (четиристотин и двадесет) лв.;За обособена позиция № 13 – 240 (двеста и четиридесет) лв.; Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната цена за съответната обособена позиция, без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Ако участникът избере банкова гаранция за изпълнение на договора тя трябва да е изготвена съгласно образеца. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителя не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. В случай, че банката издала гаранцията за изпълнението на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръхзадлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 (три) дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителя се задължава да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на договора в зависи-мост от обособената/те позиция/и за която/които участникът участва. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с платежно нареждане по сметка, посочена от участника, съгласно условията на договора. Плащането на дължимата сума за извършените доставки се извършва по банков път срещу представяне на фактура, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на приемането й. В случай, че представените документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на Изпълнителя с приемателно-предавателен протокол за отстраняване на нередностите и в този случай срокът за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

На основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

На основание чл.16г от ЗОП Обособена позиция № 8 - Доставка на филтри за автомобили е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника на всяка страница.2.Оферта за изпълнение на поръчката.3.Представяне на участника с посочване на ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, а за Обособена позиция № 8 и Декларация (свободен текст) за вписването на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. 4.Когато участникът в процедурата е обединение (сдружение,консорциум) от физически и/или юридически лица се представят:4.1.Договор в писмена форма, за създаване на обединението – оригинал или заверено копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.4.2.Нотариално заверено пълномощно на упълномощения (ако лицето е различно от представляващия обединението) да подписва и представлява участника в процедурата.5.Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката. 6.Доказателства за техническите възможности на участниците:6.1.Списък на доставки еднакви или ,,сходни”* с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.6.2.Доказателства за извършената доставка с посочване стойността, датата, мястото на доставката, дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания, издадени от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за доставката.7.Декларация за техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка.8.Сертификат или друг подходящ документ, доказващ произход и качество на предлаганите резервни части и материали за ремонт относно обособената позиция за която участва. 9.Заверено копие на Документ за оторизация (писмо, договор или друг документ) за продажба на резервни части и материали, издадена от производителя или от официален представител на производителя за всяка от позициите за които участника участва.10.Декларация че при изпълнение на поръчката ще бъдат доставяни и монтирани оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани такива.11.Доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица – заверени за вярност копия от договори (ако е приложимо).12.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители.13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнена и подписана от представляващия подизпълнителя.14.Декларация по чл. 51а от ЗОП в случай че участника ще използва ресурсите на други физически или юридически лица. Към декларацията участникът представя и доказателства, че ще има на свое разположение ресурсите на третото лице за изпълнение на договора за целия срок на договора.15.Декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 16.Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП за участие в обединение.17.Оригинал на документ за внесена/учредена Гаранция за участие в процедурата, в размер съгласно обявлението за обществена поръчка в зависимост от обособената позиция, за която участника участва, под форма на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка или на каса на Възложителя.18.Изрично Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.19.Декларация за валидност на офертата.20.Техническо предложение включващо срока за изпълнение на поръчката.21.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.22.Ценово предложение. 23. Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор.24.Проект на Договор – подписан и подпечатан на всяка страница и попълнен с данните на изпълнителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника !!!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът в процедурата трябва да има опит в доставката на резервни части и материали за ремонт на автобуси и/или друга тежка автомобилна техника, сходни с предмета на настоящата поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, исканите документи за съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя се представят от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си. Кандидатът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на това, като трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. !!! Само за Обособена позиция № 8 - Участникът следва да е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, когато участникът е обединение - всички участници в него следва да отговарят на това условие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил поне три доставки еднакви или ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години (2012г., 2013г. и 2014г.) считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като доставките следва да са към трима различни потребители, за всяка от обособените позиции за които кадидатства. * Забележка: Под доставки ,,сходни” с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме, както следва: За обособени позиции № 1,2,3,4,5 и 6 – доставка на различни резервни части за автобуси, автомобили и друга автомобилна техника; За обособена позиция № 7 – доставка на различни видове лагери за тролейбуси, автобуси, трамваи и др. автомобили; За обособена позиция № 8 – доставка на различни видове филтри за тролейбуси, автобуси и др. автомобили; За обособена позиция № 9 – доставка на семеринги за автобуси, автомобили и др. автомобилна техника; За обособена позиция № 10 – доставка на различни видове ремъци за тролейбуси, автобуси и др. автомобили; За обособена позиция № 11 – доставка на бои и спомагателно оборудване за бояджийно на автосервизи и бояджийски цехове; За обособена позиция № 12 – доставка на крепежни елементи; За обособена позиция № 13 – доставка на метални профили. Изискването за извършени поне три доставки се доказва с представяне на Списък на доставки еднакви или ,,сходни” с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на по-даване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на доставките (описание на доставките), стойност, дати или период на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което доставката е изпълнена. Посочените в списъка доставки към поне трима различни потребители, следва да бъдат придружени от доказателства за извършената доставка, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. В случаите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се описва само тази част от дейностите и съответната стойност, които Участникът сам е изпълнил, като се представя и съответно доказателство за това.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ПРЕДЛОЖЕНА ОБЩА ЦЕНА – Тц; тежест: 70
Показател: СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – Тд; тежест: 20
Показател: СРОК ЗА ПОДМЯНА НА ДЕФЕКТНИ /РАЗЛИЧНИ ОТ ЗАЯВЕНИТЕ/ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – Тп; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

01389-2015-0009

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път или в брой в касата на "Градски транспорт" ЕАД Варна. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити на "Градски транспорт" ЕАД Варна са следните: Банка Райфайзенбанк, IBAN: BG91RZBB91551064189217 BIC: RZBB9155.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.12.2015 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност. За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно. За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обособена позиция № 8 - Доставка на филтри за автомобили е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.11.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1800000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части и материали за ремонт на скоростни кутии на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
680000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на лагери за автомобили.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части - лагери, за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
28600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Доставка на филтри за автомобили.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части - филтри за автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
64000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция № 8 - Доставка на филтри за автомобили е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Доставка на семеринги.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части - семеринги за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Доставка на автомобилни ремъци.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на резервни части - ремъци за автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на резервните части за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Доставка на боя и бояджийски материали.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на материали и консумативи за ремонт (боядисване) на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на материалите и консумативите за ремонт (боядисване) на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
92000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Доставка на крепежни елементи за автобуси.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на материали и консумативи за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на материалите и консумативите за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Доставка на метални профили.
1) Кратко описание

Изисква се доставка на материали - метални профили, за ремонт на автобуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Асортимента на материалите за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени са посочени в техническите спецификации - приложение към тръжната документация, за всяка една обособена позиция по отделно.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24