Версия за печат

00425-2015-0008

BG-Видин: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики № 119, За: Светослав Стефанов, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Място/места за контакт: Светослав Стефанов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-vidin.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: МБАЛ Света Петка Ад, гр.Видин , ул.Цар Симеон Велики № 119
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин. Ваучерите да бъдат с различен номинал, в зависимост от броя на правоимащите служители. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя, в която са посочени точните количества, да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 лв., 2.00лв, и при необходимост и други купюри имащи надеждна защита

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните разчети са направени на база 55 000 дежурства в годишен обем, остойностени по 2 лева.

Прогнозна стойност без ДДС
98000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие под формата на:- депозит на парична сума по сметка на Възложителя или- банкова гаранция в полза на Възложителя; Паричната гаранция може да се внесе по банкова сметка в лева на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин в Банка: Банка: „Централна кооперативна банка” АД, IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03, BIC: CECBBGSF Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е 1 % от прогнозната стойност на поръчката – 980,00 лева . 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС под формата на:- депозит на парична сума по сметка на Възложителя или- банкова гаранция в полза на Възложителя

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват разсрочено, в срок до 30 календарни дни, в лева, чрез банкови преводи, съобразно клаузите на проекто-договора, приложен към дкументацията за участие

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (прилага се в началото на офертата преди всички други документи). 2. Заявление за участие в процедурата- по образец; 3. Представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец; 4. Декларация за по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 /без б.”е”/, ал. 2 т.1, 2а, 5 и ал. 5 от ЗОП- по образец 5. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай, че това не е законния представител на участника - нотариално заверен документ. 6. При участници обединения – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ с подпис и печат на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия - копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ с подпис и печат. 7. Документ за гаранция за участие. Гаранцията за участие* се представя в една от формите съгласно чл. 60 от ЗОП: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранни банки, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. - парична сума, преведена по банковата сметка на МБАЛ „Света Петка” АД -Видин в Банка: „Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG33 CECB 9790 10F1 1035 03; BIC: CECBBGSF сметка в лева - платежно нареждане в оригинал или заверено от кандидата копие. *Ако гаранцията за участие е банкова, участникът представя оригинал, ако е парична сума – оригинал на документ за внесена гаранция за участие или заверено от кандидата копие. 8. Декларация за използване на подизпълнител/и в обществената поръчка, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще се извършват, и дела на тяхното участие – по образец. 9. Декларация от подизпълнителя- по образец; 10. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП –по образец. 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП – по образец;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да притежава валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно условията и реда на чл. 5 във вр.чл.22 от Наредба №7/09.07.2003 год. на МФ и МТСП за участника в процедурата. - Участниците следва да са изпълнили през последните три години минимум 5 /пет/ договора еднакви или сходни с предмета на поръчката, считано от датата на подаване на офертата и да представят минимум 3 /три / броя референции; * За целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, под „ услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката”, следва да се разбира следното: „извършване на дейности по отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна». - Участиците следва да имат въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за участника в процедурата. - Участниците следва да разполагат с минимум 1 МПС /Собствено или под наем/, което ще бъде използвано при изпълнение на поръчката или договор за куриерска услуга, в случай, че доставките ще се извършват чрез куриерска фирма.
Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно условията и реда на чл. 5 във вр.чл.22 от Наредба №7/09.07.2003 год. на МФ и МТСП за участника в процедурата. - Участниците следва да са изпълнили през последните три години минимум 5 /пет/ договора еднакви или сходни с предмета на поръчката, считано от датата на подаване на офертата и да представят минимум 3 /три / броя референции; * За целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, под „ услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката”, следва да се разбира следното: „извършване на дейности по отпечатване, опаковане, персонализиране и доставяне на ваучери за храна». - Участиците следва да имат въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за участника в процедурата. - Участниците следва да разполагат с минимум 1 МПС /Собствено или под наем/, което ще бъде използвано при изпълнение на поръчката или договор за куриерска услуга, в случай, че доставките ще се извършват чрез куриерска фирма.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Крайна цена за изработка, отпечатване и доставка на ваучерите; тежест: 70
Показател: Брой на обектите, в които могат да се използват ваучерите в град Видин ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията. В случай, че заинтересованите лица, желаят документацията да им бъде изпратена, нейната цена е 12.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася по банков път, по сметката на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин в Банка: ЦКБ, IBAN: BG17 CECB 9790 10F1 1035 00, – сметка в лева. Документацията за участие се получава от МБАЛ „Света Петка” АД – Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ №119, деловодство - етаж І всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за платена такса.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.12.2015 г.  Час: 11:00
Място

Кабинета на изпълнителния директор

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 3700, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ