Версия за печат

00425-2015-0008

BG-Видин:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1132 от 04.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики № 119, За: Светослав Стефанов, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Място/места за контакт: Светослав Стефанов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача: mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ»Света Петка» АД град Видин»

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин. Ваучерите да бъдат с различен номинал, в зависимост от броя на правоимащите служители. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя, в която са посочени точните количества, да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 лв., 2.00лв, и при необходимост и други купюри имащи надеждна защита.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Виолета Илиева Дочкова
Длъжност: Изпълнителен директор