00425-2015-0007

BG-Видин:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1129 от 03.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики № 119, За: Светослав Стефанов, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg

Място/места за контакт: Светослав Стефанов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнението на поръчката включва ежедневно приготвяне и осигуряване на храна за пациенти на МБАЛ”Света Петка”АД при предварително заявяване на необходимото количество ястия по предложена от изпълнителя на обществената поръчка Номенклатура на ястия за пациенти на МБАЛ”Света Петка”АД, гр.Видин. Приготвянето на заявените от Възложителя ястия следва да бъде осъществявано в хранителен блок на кандидата или ползван от него такъв и доставянето им се извършва до приемно помещение на МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин. Приготвената храна трябва да бъде индивидуална и предлагана в пакетиран вид. Хранителните продукти от Раздел № 4 „Други хранителни продукти”, ще бъдат доставяни на Възложителя, обработени и разпределени от Изпълнителя на обществената поръчка в заявени предходен ден до 10.00 часа грамажи и порции, изисквани от броя на съответните диети за следващ ден.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, РБългария 1000, софия

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Виолета Илиева Дочкова
Длъжност: Изпълнителен директор