Версия за печат

00684-2015-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, София, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=91.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София, ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33141770, 33141750

Описание:

Уреди, използвани за счупвания, пирони и пластини
Изкуствени стави

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
861168.1 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена цена; тежест: 60
Критерий: Качество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 044 - 075704 от 04.03.2015 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 086 - 155022 от 05.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: VІІ-15-33 История / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Ъгловостабилни остеосинтезни средства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Електро Мед България” ЕООД, ЕИК 201416886, ж.к. Райски кът, ул Силистра 28Е, РБългария 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 241604, E-mail: info@electromed.bg, Факс: 032 241606

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 35640 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-15-34 История / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Компоненти за тазобедрена ендопротеза с циментно закрепване
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сико-Фарма ООД, ЕИК 040859856, ул. „Брегалница“ 47, ет. 7, България 1303, гр. София, Тел.: 02 8224548, E-mail: syco@mail.orbitel.bg, Факс: 02 8224548

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 83999.4 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-15-35 История / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Компоненти за ревизионна тазобедрена ендопротеза
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сико-Фарма ООД, ЕИК 040859856, ул. „Брегалница“ 47, ет. 7, България 1303, гр. София, Тел.: 02 8224548, E-mail: syco@mail.orbitel.bg, Факс: 02 8224548

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 86529.96 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-15-36 История / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Тотална тазобедрена става за безциментно закрепване
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сико-Фарма ООД, ЕИК 040859856, ул. „Брегалница“ 47, ет. 7, България 1303, гр. София, Тел.: 02 8224548, E-mail: syco@mail.orbitel.bg, Факс: 02 8224548

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 241159.92 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-15-37 История / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Тотална колянна ендопротеза
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сико-Фарма ООД, ЕИК 040859856, ул. „Брегалница“ 47, ет. 7, България 1303, гр. София, Тел.: 02 8224548, E-mail: syco@mail.orbitel.bg, Факс: 02 8224548

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 106539.82 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-15-38 История / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Частична колянна ендопротеза
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сико-Фарма ООД, ЕИК 040859856, ул. „Брегалница“ 47, ет. 7, България 1303, гр. София, Тел.: 02 8224548, E-mail: syco@mail.orbitel.bg, Факс: 02 8224548

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 39000 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-15-39 История / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Еднополюсна тазобедрена ендопротеза
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Имплант Г ООД, ЕИК 175233126, ул. „Асеновска“ 4, България 2180, гр. Етрополе, Тел.: 0887 453677, E-mail: implant_dg@abv.bg, Факс: 0720 63430

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23280 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-15-43 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Остеосинтезни средства
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Джи Ес Евро България” ЕООД, ЕИК 121410904, ул. „Гурко“ 64, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9815018, E-mail: sofia@jsevro.com, Факс: 02 9810540

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 158519 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-15-42 История / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Компоненти за тазобедрена ендопротеза с къси анатомични безциментни стебла
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Ви енд Ди Сървисис” ООД, ЕИК 175384288, бул. „Симеоновско шосе“ 110Б, ет. 1, ап. 4, България 1000, гр. София, Тел.: 0889 513599, E-mail: doraatanassova@hotmail.com, Факс: 02 9515264

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 86500 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Имплант Г ООД, ЕИК 175233126 Джи Ес Евро България ЕООД, ЕИК 121410904 Сико-Фарма ООД, ЕИК 040859856 Юнивърсити Медикал Рисърч ООД, ЕИК 131437789 Електро Мед България ЕООД, ЕИК 201416886