Версия за печат

02709-2015-0063

BG-Оряхово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760142

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул.Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Място/места за контакт: ДГС Оряхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151030vKeM5558327.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на горива и масла за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото на изпълнението на поръчката ще се извършва по местонахождение на търговския/те обект/и /бензиностанция/ции на Изпълнителя.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на горива, масла и други консумативи за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09132000, 09134200, 09211000

Описание:

Бензин
Дизелово гориво
Смазочни масла и препарати

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на бензин А 95Н приблизително 31500 литра, дизелово гориво приблизително 26100 литра, моторни масла и други консумативи за МПС приблизително 1900 лева за срок от 36 месеца.

Стойност, без да се включва ДДС
105000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие. Всеки участник внася гаранция за участие под формата на парична сума или банкова гаранция, която е в размер на 1050 лв. (хиляда и петдесет лева) или 1% от прогнозната стойност на поръчката, по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC код: STSABGSF, IBAN на разплащателната сметка: BG10STSA93000021378613 при ДСК Оряхово Гаранция за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за целия срок на действието му, под формата на парична сума или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Участникът следва да предостави възможност на Възложителя да закупува стоки при условията на отложено плащане и чрез използване на карти за безналично плащане за регистрация и авторизация на покупките. Единичните цени на доставките, посочени от кандидата не са фиксирани за продължителността на договора. Единичните цени на доставките се актуализират по начина на образуване на цените на предлаганите продукти на пазара и сключения договор между страните. Единичните цени на горивата в деня на доставката/продажбата се формират, като разлика от цената на крайните цени на Изпълнителя с включени всички данъци, такси и други налози на база данъчната му основа без ДДС, намалена с търговската отстъпка предложена от офериращия. Плащанията по договора ще се извършват след представяне на данъчни фактури, в български лева, с банков превод по банковата сметка на Изпълнителя и ако посочената във фактурата единична цена отговаря на начина на образуване на цената на предлаганите продукти. Договорената цена се заплаща в срок до 1 /един/ месец от получаването на фактурата за извършена доставка и представяне на съпровождаща справка. Справката включва данни относно: датата на закупуване на горивото, вид, количество и единична цена на горивото, № на картата, регистрационен номер на автомобила, данни за Възложителя. Условията, реда и начина на плащане се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата./Приложение 1/ 2. Административни сведения за участника. /Приложение 2/ 3. Декларация за ЕИК по чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ. /Приложение 3/ 4. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език (под официален превод се разбира превод по смисъла на §1,т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП). 5. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП. /Приложение 4/ 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. /Приложение 5/ 7. Информация, съгласно образец /Приложение 6/, за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. /Приложение 7/. Представя се декларация от подизпълнител /Приложение 8/, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. /Приложение 9/ 9. Документ за внесена гаранция са участие – 1% от стойността на поръчката, внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC код: STSABGSF, IBAN на разплащателната сметка: BG10STSA93000021378613 при ДСК Оряхово (ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪС СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА). Гаранцията за участие, когато е под формата на банкова гаранция, следва да бъде безусловна и неотменима и със срока на валидност на офертата – 90 дни. 10. Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението, както следва: • Списък декларация за собствен и/или нает търговски обект/бензиностанция /Приложение 10/ на територията на гр. Оряхово и гр. Козлодуй, от които ще се зареждат видовете горива. • Заверено копие от валидни сертификати/удостоверения и/или други документи, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството. 11. Декларация по чл.33, ал. 4 ЗОП. /Приложение 13/ 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. /Приложение 14/ 13. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности. 14. Предложение за изпълнение на поръчката. /Приложение 11/ 15. Ценово предложение. /Приложение 12/

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък декларация за собствен и/или нает търговски обект/бензиностанция на територията на страната, от които ще се зареждат видовете горива. Списъкът следва да съдържа основание за ползване на бензиностанцията/те /собственост, наем, лизинг, друго основание/ за срока на действие на настоящата поръчка. 2.Валидни копия на сертификати/удостоверения и/или други документи, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на горивата със съответните спецификации или стандарти за необходимото качество, съгласно Наредбата за изисквания за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол или еквивалентни документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да разполага с търговски обект/и /бензиностанция/ции в гр. Оряхово и гр. Козлодуй. Възложителя не поставя ограничение на какво основание се ползват тези обекти-собствени, наети или по договор за ползване. 2. Горивата, предмет на доставката, трябва да отговарят на БДС и стандартите определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с ПМС № 156/15.07.2003 г.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложения от кандидата процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно на продуктите; тежест: 70
Показател: най-дълъг срок за отложено плащане; тежест: 20
Показател: най-голям брой бензиностанции на територията на ДГС Оряхово; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
02.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ДГС Оряхово, гр. Оряхово ул. "Коста Лулчев" № 5

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и педставители на средствата за масово осведомяване. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез изрично упълномощени представители. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

С изпращане на Решение №3/30.10.2015 г., одобреното с него Обявление и Документацията за участие в откритата процедура по електронен път се възползваме от възможността за намаляване срока за получаване на офертите, съгласно чл.64, ал.3 ЗОП с дванадесет дни. ТП Държавно горско стопанство Оряхово предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие и Обявлението за обществена поръчка на интернет страницата на СЗДП ДП Враца http://www.szdp.bg в секция Профил на купувача http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151030vKeM5558327

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ