02709-2015-0063

BG-Оряхово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 30.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул.Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Място/места за контакт: ДГС Оряхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151030vKeM5558327.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на горива и масла, осъществена чрез периодична покупка на: бензин А 95-Н, дизелово гориво, масла и други консумативи за МПС, необходими за функционирането и експлоатацията на МПС, собственост на ТП Държавно горско стопанство Оряхово за срок от 3 години.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.16, ал.8 ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката надхвърля прага на чл.14, ал.1, т.2 ЗОП и е на лице необходимост от доставка на гориво за служебните автомобили. Провеждането на открита процедура в най-голяма степен гарантира публичност на възлагане на изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансови средства. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в най-голяма степен ще бъдат съблюдавани принципите на добро финансово управление: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С изпращане на настоящето Решение, одобреното с него Обявление и Документацията за участие по електронен път се възползвам от възможността за намаляване срока за получаване на офертите, съгласно чл.64, ал.3 ЗОП с дванадесет дни. ТП Държавно горско стопанство Оряхово предоставя пълен достъп по електронен път до Документацията за участие и Обявлението за обществена поръчка на интернет страницата на СЗДП ДП Враца http://www.szdp.bg в секция Профил на купувача http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151030vKeM5558327


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Снежана Петкова Гарданска
Длъжност: директор