Версия за печат

00045-2015-0015

BG-Пловдив: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Компллексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, Бул.Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Бул. Васил Априлов № 15а

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

Електронен достъп до информация: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151029CNFi751647.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на медицински изследвания – компютърни томографии на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
База на изпълнителя находящи се в гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Извършване на медицински изследвания – компютърни томографии на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85145000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински лаборатории

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

9.1. Гаранция за участие – Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция по реда на чл. 59, ал. 1 и ал. 2, в размер на 2500.00 лв. (две хиляди и петстотин лева). 9.2. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, внесена в касата на възложителя; - парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: „КОЦ – Пловдив” ЕООД, Общинска банка АД Пловдив, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21SOMB91301010160501; - банкова гаранция – оригинал. 9.3. „КОЦ – Пловдив” ЕООД като Възложител има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка: 1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; 2. обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора; 3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл. 41, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 9.4. „КОЦ – Пловдив” ЕООД като Възложител освобождава гаранциите за участие: 1. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; 2. на отстранените участници – в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 9.5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване; 9.6. Гаранциите за участие се освобождават без да се дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него. 9.7. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т .2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на Възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителя кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 10.1. Гаранция за изпълнение на договора – участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: „КОЦ – Пловдив” ЕООД, Общинска банка АД Пловдив, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21SOMB91301010160501; - банкова гаранция – оригинал. 10.2. Общият размер на гаранцията за изпълнение е 1 (един) % от стойността поръчката, за която участникът е избран за изпълнител; 10.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Услугата следва да се изпълнява съгласно условията на проекто договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

6.1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. 6.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: 1.e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 2.e обявен в несъстоятелност; 3.e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 6.3. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който: 1. e в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 4. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 5. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Когато участниците са юридически лица, изискванията по 6.2. и 6.3., т. 2, 5 и 6, се отнасят за: а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е) при ЕТ – за физическото лице – търговец. ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника. 6.4. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидати или участници: 1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците следва да представят следните документи: 1. Списък на услугите, извършени през последните три години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение/я, издадено/ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Кратко описание на медицинската апаратура, необходима за извършване на компютърните томографии; 3. Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, издадена от АЯР – заверено копие; 4. Разрешение за осъществяване на дейност – заверено копие или в приложимите случаи – Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за здравето; 5.Участниците следва да представят декларация, че отговарят на изискванията на Наредба № 27 от 30 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика” (Приложение № 11).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обща цена на предложението /сбор от единичните цени; тежест: 75
Показател: Срок за изготвяне и връщане на резултата от изследването в „КОЦ - Пловдив” ЕООД ; тежест: 25
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.12.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, заедно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 / десет / лева по банкова сметка на възложителя: Общинска банка АД, гр.Пловдив банков код SOMBBGSF, банкова сметка BG21SOMB91301010160501 , реквизити на кандидата за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.12.2015 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

администрацията на „КОЦ-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а;

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите и на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или трето лице, изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от участника, както и представители на средства за масова информация и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ