Версия за печат

00373-2015-0018

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2316 от 28.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 0885 888957, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151027niBU352560.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8. във връзка с чл. 14. ал. 3. т. 2 и Глава пета от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчка включва 3 (три) обособени позиции. Предвид обстоятелството, че мебелите и другите елементи на обзавеждане по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и 2, са включени в Списъка на „произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки“, утвърден с Решение № 551/25.07.2014 г. на Министерски съвет на Р. България, на основание чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с § 113, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП, посочените обособени позиции са запазени за участие и са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: ИД Ректор на Тракийски университет – Стара Загора