Версия за печат

00030-2015-0026

BG-гр.Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1720 от 28.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул.Симеон Велики 33, За: Ирина Николова - Ст. експерт обществени поръчки, РБългария 7500, гр.Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на канцеларски материали по Договор № БС-33.14-1-019/30.09.2015г. по обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

Съгласно технически задание на Възложителя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30192000, 22000000, 37520000, 39292000, 44812300

Описание:

Принадлежности за офиса
Печатни материали и свързани с тях продукти
Играчки
Ученически таблички или дъски за писане или рисуване, или пособия
Ученически бои

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-1682 от 19.10.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-693077
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2015-26
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.10.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Вместо:

Изискуеми документи и информация: Предметът на поръчката по първа обособена позиция е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Поръчката по тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Офертата се изготвя по представените в документацията образци. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани, както следва: Плик № 1-“Документи за подбор”;Плик № 2-“Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик № 3-“Предлагана цена”. 1. Плик № 1 “Документи за подбор” съдържа: Списък на документите – Образец 1, подписан от участника. Всички представени документи (подвързани и номерирани) се описват последователно. Документи, съдържащи административна и правна информация за участника – Образци от 2 до 10. Документи по т. ІІІ.2.2) от настоящото обявление. Документи по т. ІІІ.2.3) от настоящото обявление. 2. Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” се представя за всяка обособена позиция и съдържа: Техническо предложение – Образец 12 Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст (ако е приложимо) 3. Плик № 3 “Предлагана цена” съдържа: Ценово предложение – Образец № 13.1., когато участникът подава оферта за първа обособена позиция Ценово предложение – Образец № 13.2., когато участникът подава оферта за втора обособена позиция

Да се чете:

Изискуеми документи и информация: Предметът на поръчката по първа обособена позиция е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Поръчката по тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Офертата се изготвя по представените в документацията образци. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани, както следва: Плик № 1-“Документи за подбор”;Плик № 2-“Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик № 3-“Предлагана цена”. 1. Плик № 1 “Документи за подбор” съдържа: Списък на документите – Образец 1, подписан от участника. Всички представени документи (подвързани и номерирани) се описват последователно. Документи, съдържащи административна и правна информация за участника – Образци от 2 до 9. Образец № 10 следва да не се попълва и не се прилага към офертата. Документи по т. ІІІ.2.2) от настоящото обявление. Документи по т. ІІІ.2.3) от настоящото обявление. 2. Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” се представя за всяка обособена позиция и съдържа: Техническо предложение – Образец 12 Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП в свободен текст (ако е приложимо) 3. Плик № 3 “Предлагана цена” съдържа: Ценово предложение – Образец № 13.1., когато участникът подава оферта за първа обособена позиция Ценово предложение – Образец № 13.2., когато участникът подава оферта за втора обособена позиция.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията: т.3.1.1. Общи изисквания към участниците и юридическа информация. вместо „Участникът следва коректно да попълни и приложи Образци от №1 до №10.” Да се чете „Участникът следва коректно да попълни и приложи Образци от №1 до №9. . Образец № 10 следва да не се попълва и не се прилага към офертата.” Т. 13.3.1. вместо „Ценова оферта (ценово предложение) - Образец № 13 – в оригинал на хартиен носител и файл във формат „*.xls” на магнитен носител.” да се чете „Ценова оферта (ценово предложение) - Образец № 13.1., когато участникът подава оферта за първа обособена позиция – в оригинал на хартиен носител и файл във формат „*.xls” на магнитен носител.” Създава се нова т.13.3.2. със следния текст: „Ценова оферта (ценово предложение) - Образец № 13.2., когато участникът подава оферта за втора обособена позиция – в оригинал на хартиен носител и файл във формат „*.xls” на магнитен носител.” Образци №№ 13.1. и 13.2. са достъпни в профила на купувача, на интернет адрес : http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=287. т.20. Оценяване на предложенията. Вместо "Офертите се оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта” при спазване разпоредбите на ЗОП и утвърдена от Възложителя методика - Раздел VІ от настоящата документация.", да се чете "Офертите се оценяват при спазване разпоредбите на ЗОП и Раздел VІ от настоящата документация."


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg/.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: в.и.д. Кмет на Община Силистра, на основание Решение на ОбС № 1543/24.09.2015 г.