Версия за печат

01279-2015-0004

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 27.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район Източен, Община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: Инж. Калин Кънов - гл. инженер, РБългария 4006, Пловдив, Тел.: 032 601081, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: Инж. Калин Кънов - гл. инженер

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151027seTo97852.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на строително - демонтажни работи на обект: "Събаряне и разчистване на сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.555.121, в гр. Пловдив, кв. „Дружба”, ул.”Възход” № 2"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Строежът представлява двуетажна масивна постройка до трета плоча без покривна конструкция със стоманобетонови колони и плочи, и тухлена зидария. На първия етаж е поставена дограма с облицовка от гранитогрес. На втория етаж покривната плоча се е самосрутила и е компромитирала цялата конструкция. Част от плочата е паднала и на улицата. В този вид постройката е опасна. Същата е необитаема, поради недовършеността на строежа. Строителството е извършено без одобрените строителни книжа и разрешение за строеж. Строежът създава непосредствена опасност за здравето и живота на гражданите. Собствениците на обекта не са предприели действия за предотвратяване или отстраняване на причините за срутването, въпреки, че са били длъжни. Комисия на Район "Източен" с Протокол № 10-П 155/20.10.2015 г. е констатирала опасността от допълнително срутване на останалата част от сградата и незабавно е издадена Заповед № ЗРИ - 427/20.10.2015 г. на основание чл. 195, ал. 6 от ЗУТ за премахване на сградата, тъй като същата е станала опасна за здравето и живота на гражданите, негодна е за използване и е застрашена от самосрутване. В дадения срок за доброволно изпълнение строежът не е премахнат, което е установено с Констативен протокол № 10-П 159/23.10.2015 г. и на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ строежът следва да се премахне от Район "Източен", Община Пловдив. Настъпилата ситуация изисква предприемането на неотложни действия с цел превенция за здравето и живота на гражданите, които са в близост до опасната сграда и с оглед на опасността от допълнително срутване на части от строежа не могат да се спазят сроковете за провеждане на открита процедура по ЗОП, което налага използването на разписаната в чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП процедура на договаряне без обявление. Район „Източен“ има сключен договор за премахване на строежи с „Виделина“ ЕООД и въз основа на него е поканила изпълнителя да премахне самосрутилата се сграда. Дружеството е отказало поради липса на необходимата техника. В тази връзка е направено проучване на строителни фирми на територията на гр. Пловдив, които имат технически ресурс да премахнат сградата и е установено, че „СК Арнаудов“ ЕООД разполага с нужните съоръжения.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

СК Арнаудов ЕООД ЕИК 115629459 - гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 162

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Емил Кръстев Начев
Длъжност: ВрИД Кмет на Район "Източен", Община Пловдив (съгласно Решение № 362, взето с протокол № 16/16.10.2015 г. на Общински съвет – Пловдив)