Версия за печат

00038-2015-0026

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/152-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 45 от 17.04.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0026
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на цветя и декоративна растителност по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на цветя и декоративна растителност за нуждите на общинско звено „Озеленяване“ гр. Габрово. Обособена позиция №2 - „Доставка на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 525-УР-15 от 15.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕТ „БОЙЧО СТОЕВ-РАЗЦВЕТ СТОЕВ„ ЕИК 020815813, КВ. ЗОРА, ОРАНЖЕРИЯ ЗА ЦВЕТЯ, Република България 6000, СТАРА ЗАОГОРА, Тел.: 088 7566683

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.07.2015 г. 

Крайна дата

13.11.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
6882.4 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

14.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6882.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Нела Илиева Рачевиц
Длъжност: ВрИД кмет на Община Габрово