Версия за печат

02728-2015-0001

BG-Враца:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1660-0220 от 27.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов, ул. Демокрация №18, За: Людмила Йорданова - Помощник директор АСД, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 626043, E-mail: pmg_vratsa@abv.bg, Факс: 092 626043

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pmg-vratsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.pmg-vratsa.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПМГ"Акад. Иван Ценов" - Враца

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Преносът на топлинна енергия е дейност, която съгласно чл.39, ал.1, т.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ подлежи на лицензиране. На основание чл.43, ал.2, т.3 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия, а разпоредбата на чл.130 от ЗЕ задължава топлопреносното дружество да снабдява с топлинна енергия потребителите, присъединени към топлопреносната мрежа. Видно от регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, публикуван на интернет страницата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА"ЕАД, гр.Враца, притежава лицензия №Л-025-02/15.11.2000г. за производство на топлинна енергия/за срок от 20 години/ и лицензия №Л-026-05/15.11.2000г. за пренос на топлинна енергия на територията на гр.Враца /за срок от 20 години/. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА"ЕАД е носител на изключителни права, смисъла на §1, т.26 от ДР на ЗОП, за пренос на топлинна енергия на територията на гр.Враца, придобити по силата на административен акт-лицензия, издаден от ДКЕВР на основание ЗЕ, поради което възлагането на настоящата поръчка на други лица, би довело донарушаване на тези права, което налага възлагането на обществената поръчка да се осъществичрез договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 и чл.93, т.1 от ЗОП. Възложителят ще сключи договор, с предмет доставка на топлинна енергия, със срок на действие - 1 година, и с прогнозна стойност - до 70 000лв. без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Възлжителят използва предоставената в чл.93, т.1 отЗОП възможност и няма да прилага чл.91, ал.2, чл.92 и 92а от ЗОП, като договорът ще се сключи с "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА"ЕАД, притежаващ изключителни права.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита от конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Татяна Илиева Василева
Длъжност: Директор на ПМГ"Акад.Иван Ценов" - Враца