Версия за печат

00267-2015-0089

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Василена Серафимова - гл. експерт, дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151020gLXY2315084.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Провдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на територията на гр. Пловдив“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на кв. „Христо Смирненски“ (в обхвата на плановете на „Смирненски 1 и 2“ и кв. „Кишинев“ и част от Хр. Ботев север“)“ Обособена позиция № 2 „Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на Пета градска част“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на възлаганата услуга е да се анализират действащите към момента ПУП и техните изменения в обхвата на проектирането, като се създаде регулационен план за дългосрочно, устойчиво развитие на територията при спазване пронципите на съобразяване с изграденост, собственост, функционална необходимост и комплексно функциониране на всички нива.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектирането, предмет на настоящата обществена поръчка ще се осъществи на две фази, първата от които на три етапа. Фазите и етапите на проектиране са подробно разписани в документацията за участие и техническите задания на Възложителя, които са неразделна част от договора за възлагане на обществената поръчка.

Стойност, без да се включва ДДС
201666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

300

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие: Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Гаранцията за участие е в размер на: ОП 1 – 1000,00 лв. (хиляда лв.) ОП 2 – 1000,00 лв. (хиляда лв.) Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 200 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя гаранцията, по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03; BIC: IORTBGSF ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 ЗОП. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора за съответната обособена позиция, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване. Банковата гаранция следва да е със срок на валидност минимум 30 дни след изтичане на договора за изпълнение. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се осъществят на четири етапа: 1. Първо плащане (след I – ва фаза, І-ви етап) – 25 % от стойността на договора, до 30 (тридесет) дни след приемане от комисия по чл. 32, ал. 4 от ЗКИР на Специализиран кадастър СКПК и представяна на фактура от изпълнителя. 2. Второ плащане (след I – ва фаза, ІI-ви етап) – 22,5 % от стойността на договора, до 30 (тридесет) дни след приемане с протокол от ЕСУТ при Община Пловдив и представяне на фактура от изпълнителя 3. Трето плащане (след I – ва фаза, ІII -ти етап) – 22,5 % от стойността на договора, до тридесет дни след протокол от ЕСУТ при Община Пловдив и представяне на фактура от изпълнителя. 4. Четвърто плащане, окончателно (след ІІ-ра фаза) – 30 % от стойността на договора, до 30 (тридесет) дни, след протокол от ЕСУТ при Община Пловдив и представяне на фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда по ЗОП, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. Участниците в процедурата имат право да подават оферти само за една или за двете обособени позиции. Не се предоставя възможност за предоставяне на варианти в офертите. За да бъде допуснат до участие в процедура, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението на обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Не могат да участват в процедурата и лица, за които са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП; - когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя От участие се отстраняват оферти: - които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация; - когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП. - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан,непрозрачен плик, съдържащ три или повече отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, за обособена позиция №…, в който участникът трябва да постави следните документи:1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2.Документа „Оферта“, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие; 3.Представяне на участника по Образец, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; - адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; - декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл.47, ал. 4 от ЗОП; 4. При участници обединения – копие на договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в раздел III.2.3. на настоящото обявление; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник с съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители; 9. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец от документацията, която също се представя в плик №1; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изготвена по образец от документацията. 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод. Желателно е документите в Плик №1 да бъдат подредени по реда, в който са изброени по-горе. II.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, за Обособена позиция №…, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, за съответната обособена позиция, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. III.Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, за Обособена позиция №…, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Когато участник подава оферта и за двете обособени позиции, пликове № 1, 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви и за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по обособена позиция № 1, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в плика на обособена позиция № 2.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация списък на ключовите експерти, ангажирани в изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка (по приложения към документацията образец). 2. Декларация за наличието на лицензиран софтуер за CAD формат - национален формат за обмен на геодезически данни, за всеки ключов експерт, включен в състава на участника (свободен текст). 3. Декларация за наличието на геодезически инструменти /тотална станция/ за извършване на геодезическо заснемане и софтуер за обработка на геодезическата информация във формат CAD /национален формат за обмен на геодезическа информация/ (свободен текст).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да разполага със следните ключови експерти, за целия срок на изпълнение на договора за обособена позиция № 1: - Архитект, с пълна проектантска правоспособност, доказана с удостоверение от Камарата на архитектите в България, стаж по специалността – минимум пет години и изработени поне два обекта, с предмет и площ, сходни с предмета на обособената позиция; - Инженер геодезист, с придобита правоспособност по чл. 16 от ЗКИР; член на Камарата на инженерите по геодезия и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, с пълна проектантска правоспособност, доказана с удостоверение от съответната Камара, със стаж по специалността – минимум 5 години и изработени поне два обекта за кадастрални планове, кадастрални карти и/или специализиран кадастър, както и два обекта за регулационни планове - съответстващи по площ с предмета на обособената позиция – минимум двама човека; - При евентуално възникнали нужди, при изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, участникът следва да разполага и с инженер ВиК, с пълна проектантска правоспособност по посочената специалност и професионален опит поне пет години, както и изработени поне два обекта, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът трябва да има на разположение и ел.инженер, с пълна проектантска правоспособност по посочената специалност и професионален опит поне пет години, както и изработени поне два обекта, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка; за обособена позиция № 2: - Архитект, с пълна проектантска правоспособност, доказана с удостоверение от Камарата на архитектите в България, със стаж по специалността – минимум пет години и изработени поне два обекта, с предмет и площ, сходни с предмета на обособената позиция; - Инженер геодезист, с придобита правоспособност по чл. 16 от ЗКИР; член на Камарата на инженерите по геодезия и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, с пълна проектантска правоспособност, доказана с удостоверение от съответната Камара, със стаж по специалността – минимум 5 години и изработени поне два обекта за кадастрални планове, кадастрални карти и/или специализиран кадастър, както и два обекта за регулационни планове - съответстващи по площ с предмета на обособената позиция – минимум двама човека; - При евентуално възникнали нужди, при изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, участникът следва да разполага и с инженер ВиК, с пълна проектантска правоспособност по посочената специалност и професионален опит поне пет години, както и изработени поне два обекта, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът трябва да има на разположение и ел.инженер, с пълна проектантска правоспособност по посочената специалност и професионален опит поне пет години, както и изработени поне два обекта, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка; 2. Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер за CAD формат - национален формат за обмен на геодезически данни, за всеки ключов експерт, включен в състава му. 3. Участникът следва да докаже наличието на геодезически инструменти /тотална станция/ за извършване на геодезическо заснемане и софтуер за обработка на геодезическата информация във формат CAD /национален формат за обмен на геодезическа информация/.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Чл. 16, ал. 1 от Закона за дастъра и имотния регистър; Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Срок; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.12.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.12.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, ет. 3, зала № 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в това число и на плика с предлаганата цена е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето. В Профила на купувача Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгл. чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на кв. „Христо Смирненски“ (в обхвата на плановете на „Смирненски 1 и 2“ и кв. „Кишинев“ и част от Хр. Ботев север“)“
1) Кратко описание

Целта на задачата е да анализират действащите към момента ПУП и техните изменения в обхвата на проектирането, като се създаде регулационен план за дългосрочно устойчиво развитие на територията при спазване принципите на съобразяване с изграденост, собственост, функционална необходимост и комплексно функциониране на всички нива.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

3) Количество или обем

Проектирането ще бъде двуфазно и на етапи

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
101666.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 300Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изготвяне на специализиран кадастър и ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и оцифряване на ПЗ (план за застрояване) на Пета градска част“
1) Кратко описание

Необходимостта от създаване на нав план за регулация на "Пета градска част", гр. Плловдив, е наложено от изчерпана актуалност на действащите на територията подробни устройствени планове и влизане в сила на кадастрална карта на Община Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на АГКК.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

3) Количество или обем

Пректирането ще бъде двуфазно и на етапи.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 300