Версия за печат

00030-2015-0024

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1707 от 22.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Гргана Тодорова, гл. експерт Обществени поръчки, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти за детска кухня и детски ясли при Община Силистра” по обособени позиции: 1 Месо и месни продукти; 2.Риба и рибни продукти; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.; 5.Пресни плодове, зеленчуци и подправки; 6.Пакетирани стоки; 7.Хляб и хлебни изделия.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни за детска кухня и детски ясли при Община Силистра, представляващи самостоятелно обособени позиции. 1.Месо и месни продукти - кайма, свинско месо, телешко месо,пилешко месо,мляно месо и др.; 2.Риба и рибни продукти - амразена риба - видове; 3.Мляко и млечни продукти - кашкавал, сирене, извара, кисело мляко, сухо мляко, яйца и др.; 4. Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г. - плодове и зеленчуци- консервирани, зеленчуци преработени,конфитюри, захарни изделия и др. ; 5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки - домати, краставици, лук, картофи, моркови, пипер и др. зеленчуци; магданоз, целина, копър; дини, ябълки, грозде, портокали, мандарини, банани и др. плодове; 6.Пакетирани стоки - бял боб, леща, ориз, олио, оцет, брашно, макаронени изделия, сухи подправки и др.; 7.Хляб и хлебни изделия - хляб, козунак. Доставките се извършват по предварително заявени количества от съответните детски заведения. При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на Закона за храните, Закона за здравето, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15500000, 03142500, 15330000, 15332200, 15833000, 03220000, 15800000, 15400000, 15600000, 15811000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Птичи яйца
Плодове и зеленчуци, преработени
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
Захарни изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Различни хранителни продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хлебни изделия

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1672 от 16.10.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-692807
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 204 - 370118 от 21.10.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2015-24
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

692807

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.10.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.4) Други особенни условия

Вместо:

Офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват, когато за Обособена позиция № 4 участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите им отговарят на изискванията на Възложителя.

Да се чете:

Офертите на останалите участници по обособена позиция № 4 се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор на възложителя.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
27/11/2015 17:00
Да се чете:
04/12/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ(в случай на състезателен диалог)

Вместо:
27/11/2015 17:00
Да се чете:
04/12/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Вместо:
30/11/2015 13:30
Да се чете:
07/12/2015 13:30
V.9) Друга допълнителна информация:

ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В Раздел І - ОБЩИ УСЛОВИЯ, текста ДА СЕ ЧЕТЕ * На основание чл. 16г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят отделя в Обособена позиция № 4 стоките, включени в Утвърден с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки и обявява, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Офертите на останалите участници по обособена позиция № 4 се разглеждат само ако няма участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор на възложителя. В Раздел ІІ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА V. Изисквания при участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, текста на точка 5.1. ДА СЕ ЧЕТЕ - Определените от възложителя критерии за подбор се прилагат И за участници по обособена позиция № 4, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица;


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: в.и.д. Кмет на Община Силистра На осн. Решение №1543 от 24.09.2015г. на Общински съвет Силистра