Версия за печат

00030-2015-0028

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1702 от 22.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: По отношение на поръчката:инж. Теодора Петрова, н-к отдел БСК -тел:086 816234. По отношение на офертата: Г. Тодорова, гл. експерт Обществени поръчки -тел:086 816280., Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

,,Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на „Дунавски център за спорт и култура – Силистра””. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да включва следните части: 1. Изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IXза общ. обслужване и озеленяване и ХXIIза обслужване , кв.193 по плана на гр.Силистра, ПИ № 66425.501.9066, ПИ № 66425.501.3197 по КККР на гр.Силистра, община Силистра. 2. Дунавски център за спорт и култура – гр. Силистра в УПИ IXза общ. обслужване и озеленяване и УПИ ХXIIза обслужване , кв.193 по плана на гр.Силистра, ПИ № 66425.501.9066, ПИ № 66425.501.3197 по КККР на гр.Силистра, община Силистра. Фаза на проектиране – идеен проект.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална собственост, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права - ,,одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката“. В тази връзка, единствено лицето, което притежава авторски и/или изключителни права върху инвестиционният проект може да реализира настоящата обществена поръчка. Община Силистра е възложила по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с реда и при условията на Глава осма „а”, изготвянето на прединвестиционни и обемно – устройствени проучвания за изграждане на „Дунавски център за спорт и култура – Силистра” с Договор №2015-020-У от 30.03.2015г. с изпълнителя „БД АРХ” ЕООД. Възлагането на договора за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на „Дунавски център за спорт и култура – Силистра на друго лице, различно от лицето, което притежава авторските права по първоначалният проект ще доведе до тяхното нарушаване.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„БД АРХ“ ЕООД гр. София

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша №18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максимално допустим финансов ресурс за изпълнение на поръчка – 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС или 79 200 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: в.и.д. Кмет на Община Силистра (На осн. Решение №1543 от 24.09.2015г. на Общински съвет Силистра)