Версия за печат

00030-2015-0027

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1701 от 22.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: дирекция Правна, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извършване на СРР по улични платна с. Калипетрово, с. Айдемир и гр. Силистра

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на настоящата поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, се налага във връзка с предприемане на неотложни действия по ремонтиране на улици с нарушена цялост на пътните им платна в населените места на Община Силистра. Нарушенията по пътните платна на подлежащите на ремонт улици се дължат на комплексни събития от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата си грижа по поддържане на уличната мрежа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати. За преодоляването на последиците от въпросните събитията от извънреден характер не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП. Настоящото договаряне без обявление се налага за извършване на спешни ремонтни дейности по улиците на с. Айдемир, с. Калипетрово и гр. Силистра, тъй като непредприемането на необходимите неотложни действия по ремонтиране на пътните платна ще създаде потенциална опасност за хората, обитаващи и посещаващи трите населени места. При неосъществяване на спешните ремонтни дейности съществува и риск за обществения живот и здраве, тъй като има предпоставки за възникване на допълнителни аварии, изразяващи се в пътно транспортни произшествия и компрометиране на цялата линейна инфраструктура в обхвата на пътното платно. Нарушенията по пътната настилка на подлежащите на ремонт улици с. Айдемир, с. Калипетрово и гр. Силистра се дължат на комплексни събития от извънреден характер. През 2015 година в населените места на Община Силистра се реализираха проекти по „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадни води – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра” и „Газифициране на Община Силистра“, в следствие на което останаха улици с нарушена цялост на пътните им платна от интензивното движение на тежкотоварната техника изпълняваща проектите. Отделно за критично състояние на пътищата допринесоха неочакваните количества обилни валежи паднали през месец октомври, за което в Община Силистра са постъпили докладни записки с Наш №ВхК-8504/20.10.2015 г. от кметство с. Калипетрово и №ВхК-8467/19.10.2015 г. от кметство с. Айдемир. Съществуващата ситуация изисква бързина и спешност на ремонтните дейности и е невъзможно да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедури или процедура на договаряне с обявление. Своевременното започване на ремонтните работи е необходимо и предвид малкото оставащи подходящи дни за извършването им преди настъпване на зимните условия, който ще направят невъзможно изпълнението им.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Пътстроймонтаж" ООД, гр.Силистра

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максимално допустимия финансов ресурс, с който Възложителят разполага за изпълнение предмета на поръчката е до 86 609.17 лв. (осемдесет и шест хиляди шестстотин и девет лева и седемнадесет стотинки) без ДДС или 103 931 (сто и три хиляди деветстотин тридесет и един) лева с ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: в.и.д. Кмет на община Силистра на основание Решение № 1543/24.09.2015г. на общински съвет- Силистра