00689-2015-0017

BG-Ямбол: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: етаж 3,стая 309,отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/149-protzeduri-za-vazlagane-na-obshtestveni-porachki/3451-osashtestvyavane-na-transportna-usluga-za-nuzhdite-na-obshtina-tundzha-vklyuchvashta-obshtestven-prevoz-na-patnitzi-na-teritoriyata-na-republika-balgariya-i-izvan-neya-i-izvarshvane-na-spetzializiran-prevoz-na-detza-ot-2-do-6-godini-po-utvarden-marshrut-n.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Тунджа, пл.Освобождение №1, За: Нейка Кожухарова - деловодител, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684209, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661575

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tundzha.net.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа”, включваща обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея и извършване на специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на община „Тунджа”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: Транспортната услуга ще се извършва на територията на страната и извън нея и специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на община „Тунджа”.
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с необходимостта от осигуряване на превоз на пътници за нуждите на община „Тунджа”, с оглед изпълнение на нейните задължения на територията на Република България и извън нея, както и осигуряване на специализиран превоз на деца от 2 до 6 години, посещаващи Обединените детски заведения в селата Веселиново и Тенево.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000, 60112000, 60130000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозния пробег в километри е както следва: - За обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея: за територията на страната - 44800 км.; извън територията на страната - 1700 км.Транспортната услуга се извършва с автобус, като всеки превоз се предхожда от Възлагателно писмо - Приложение към договора, в което се определя маршрута, неговата дължина в километри, периода от време, за който ще се извърши и броя на пътниците. - За Специализираният превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут - прогнозен пробег 60 750 км. (270 км./ден, при прогнозен брой учебни дни 225 дни).

Прогнозна стойност без ДДС
137154.17 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в откритата процедура. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на поръчката и може да се внесе като парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване като в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община „Тунджа”: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р. България Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG30IABG70943300435600 Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за Изпълнител да представи гаранция за изпълнение. Внесената гаранция за изпълнение се освобождава в срок до 30 дни след окончателно изпълнение на всички дейности по предмета на договора, като Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение при разваляне на договора по вина на Изпълнителя. Възложителят има право да приспадне от внесената гаранция за изпълнение всички дължими суми за неустойки по договора и за претърпени вреди в следствие виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя. В случаите, когато участникът, определен за Изпълнител, при сключване на договора избере представяне на банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да отговаря на условията по приложения в документацията Образец №17. * Образеца на банкова гаранция за изпълнение е примерен и в случай, че съответната банка ползва свой образец е достатъчно банковата гаранция да отговаря на изискванията на ЗОП и условията на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране и начин на плащане: Финансирането на обществената поръчка е по дейности, както следва: - Общественият превоз на пътници на територията на Република България и извън нея, се финансира със средства от бюджета на община „Тунджа”; - Специализираният превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на община „Тунджа”, се финансира със средства от държавния бюджет. Плащането по дейности ще се извършва в български лева по банков път на посочена от Изпълнителя банкова сметка, по следният начин: - за обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея - в срок до 15 /петнадесет/ дни след представяне на фактура за извършената транспортна услуга. - за специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на община „Тунджа”, ежемесечно в срок до 15 /петнадесет/ дни от датата на получаване на фактура с приложена справка за извършените курсове, изминатият пробег за периода, придружена с пътни листи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Административни изисквания съгласно чл. 47, ал.1,т.1, б. „а” – „д”,т.2,3, и 4 и ал.2, т.2, предложение първо и ал. 5 от ЗОП:а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;за подкуп по чл. 301 - 307 от НК;за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност;в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;г) Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява професия или дейност /обществен превоз на пътници/, с предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.е) Участникът да няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. ж) Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ.Пликът с офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:•Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите и информацията по чл.56, ал.1, т.1 - 6, 8 и 11-14 от ЗОП, изисквани от възложителя. Документите в Плик №1 се изготвят съгласно настоящите указания и по приложените в документацията образци. Плик № 1 следва да съдържа документите: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /оригинал/ - попълва се Образец №1;Представяне на участник – попълва се Образец №2; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал) (когато не е подписана от лицето представляващо участника);Декларация от участник по чл. 47, ал. 9, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б. ,,а”, ,б”, ,,в”, ,,г” и ,,д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т. 2, предложение първо и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - попълва се Образец № 3, подписана от всички лица, които представляват участника;Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – със списък с имената на предвидените подизпълнители, видовете работи които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал/-попълва се Образец № 4;Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - попълва се Образец № 4а;*Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнители, посочени в офертата му. Договор за подизпълнение, съответно за замяна на подизпълнител не може да се сключва с лица, които не са посочени в Образец № 4 от настоящата документация.Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - попълва се Образец № 4а; Декларация от подизпълнител по чл. 47, ал. 9, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б. ,,а”, ,б”, ,,в”, ,,г” и ,,д” т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /оригинал/ - попълва се Образец № 5 - представя се от всеки посочен подизпълнител, подписана от всички лица, които представляват посочения/те подизпълнител/и /ако в офертата има предвидени подизпълнител/и/ ; валиден лиценз на Общността за извършване на международен автомобилен превоз на пътници– заверено от участника копие. Продължава в раздел VІ.3......
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят на настоящата обществена поръчка не поставя изисквания към Финансовото и икономическо състояние на участниците.
Минимални изисквания: Неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Списък на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 /три/ години - Образец № 6, като към списъка следва да се приложат документи и информация доказващи минималните изисквания, както следва: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. - Декларация по чл. 51, ал.1 т.9 от ЗОП (Образец №7) - * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло . * Съгласно разпоредбата на чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл.51а, ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите. * Под услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз следва да се разбират „услуги свързани с обществен превоз на пътници". - Участникът следва да разполага с минимум 2/две/ транспортни средства до 22/двадесет и две/ места /седящи/ без мястото на водача, минимум 1 / едно/ транспортно средство между 22 /двадесет и две/ и 50 /петдесет/ места /седящи/ без мястото на водача и с минимум 2 /две/ транспортни средства с над 50 /петдесет/ места /седящи/ без мястото на водача, регистрирани по чл.62а, ал.2 от Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Превозните средства следва да са на разположение на участника за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията е публикувана в Профила на Купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена и нейното закупуване не е задължително условие за участие в настоящата обществена поръчка. При поискване от заинтересуваното лице, възложителят е длъжен да му я предостави или изпрати за сметка на лицето, отправило искането. В тези случаи искането следва да бъде придружено от платежен документ. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, че е закупена. Сумата следва да бъде внесена в касата на община „Тунджа” на първи етаж или по банков път на следната сметка: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р.България Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG83IABG70943100438300

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.12.2015 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната зала на община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, гр.Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м. Октомври 2016 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

м. Октомври 2016 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел ІІІ.2.1... Заверено от компетентният орган копие на лиценза на Общността за всяко моторно превозно средство с което превозвачът ще извършва транспортната услуга– заверено от участника копие;Д-ВА ЗА ФИНАНСОВО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗОП: съгласно р.ІІІ.2.2 от настоящото обявление.Д-ВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧЛ. 51 ОТ ЗОП: съгласно р.ІІІ.2.3. от настоящото обявление; Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - попълва се Образец № 8; Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия;Декларация от всички членове на обединението/консорциума - попълва се Образец № 9;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълва се Образец № 10. * За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и у-ята на труд, участниците могат да получат необходимата и-ция за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от НАП, НОИ, АСП, АЗ;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 11; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСИТДС – попълва се Образец № 12, подписана от всички лица, които представляват участника; Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП -Приложение № 2 към чл.11,ал.2 от ППЗМИП - попълва се образец № 13, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице;* Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „б” от ЗОП се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които об-то доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.* Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено (с нотариално заверено пълномощно). Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение и ако е приложимо-д-ция по чл.33, ал. 4 от ЗОП- попълва се образец №14;* Д-цията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки у-ник и при наличие на основания за това. Техническо предложение на у-ка, следва да бъде изготвено по Образец №15, в съответствие с изискванията на Възложителя към оф-тата и ПОППТС. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Ценовото предложение на у-ка изготвено по Образец №16.Предложената от участник крайна цена за изпълнение на поръчката, не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима прогнозна стойност, съответно посочените от Възложителя максимално допустими единични цени. В случай, че ценовото предложение на участник надхвърля максимално допустимата прогнозна стойност, съответно максимално допустимите единични цени, участникът ще бъде отстранен от процедурата. Обявлението се изпраща по електронен път съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.5 от ППЗОП и е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Интернет адрес/и:

URL: www.tundzha.net.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ