00896-2015-0004

BG-гр. Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 8 от 21.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЕКО МЕДЕТ ЕООД, гр. Патагюрище, ул. Георги Бенковски № 7, етаж 2, За: д-р Ясен Христов, Р. България 4500, гр. Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: ЕКО МЕДЕТ ЕООД, ул. Георги Бенковски № 7, етаж 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet..

Адрес на профила на купувача: www.ekomedet.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изготвяне на допълнителна проекто - сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект:„Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг”- Първи етап – Управление на води - Подобект № 1 и Подобект № 2

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на настоящата обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права на фирма "БТ- Инженеритг" ЕООД, гр. София - изпълнител по договор за проектиране от 10.07.2006 г., при който изпълнителят е автор на изготвения основен работен проект за обект:"Рудник "Медет - Управление и пречистване на води и мониторинг", приет с протокол № 79/24.06.2009 г. от Междуведомствен експертен съвет (МЕС) при Министерство на икономиката и енергетиката. С протокол от 22.04.2015 г. комисия е констатирала необходимостта от изготвяне на ДПСД. С протокол № 105/01.07.2015 г. на МЕС към МИ е прието да се изтотви ДПСД към горепосочения обект. Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане изготвянето на Допълнителна проекто - сметна документация (ДПСД) към работния проект от изпълнителя, поради обилните поройни дъждове в района на горепосочения обект,вследствие на които дъждове е подкопана част от конструкцията на изградения ст.б. колектор, компромениран е положения бетон и са нанесени щети на изпълнения вече колектор. Има частично разрушаване на Канал 1 -земен профил с големи пропаднали участъци и др. Наред с горното допълнителната услуга - изготвяне на ДПСД от Изпълнителя не може да се отдели технически и икономически от основния работен проект на обекта, като общата стойност на допълнителната услуга не е повече от 50 на сто от стойността на услугата, възложена по основния договор.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"БТ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. София, п.к. 1700, ул. "Леа Иванова", № 2, вх. В2.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http:// www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Ясен Стоянов Христов
Длъжност: Управител