Версия за печат

01954-2015-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул. Ангел Кънчев №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902980, E-mail: v.pavlov@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: Началник отдел ОПИО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/78.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на „НКИЗ” ЕАД, за 2016г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Сградата на "Национална компания индустриални зони" ЕАД гр.София, ул. „Ангел Кънчев” №1, етаж 4
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1.1.Прогнозните количества за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, касаят месеците от 01 януари 2016г., до 31 декември 2016г, са 590 комплекта. 1.2.Номиналната стойност на месечния комплект ваучери за храна е в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева) за всеки работник или служител .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото прогнозно количество е 590 комплекта. Номиналната максимална стойност на месечния комплект ваучери за храна е в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева) . Предлаганите ваучери трябва да бъдат с номинал от 2, 5 и 10 лева.Всеки комплект да съдържа: ваучери с номинал от 2,00 лева - 10 бр. ваучери с номинал от 5.00 лева - 20 бр. ваучери с номинал от 10.00 лева - 6 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
106500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - не се изисква; чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП Гаранция за изпълнение - 1 /едно/ на сто от стойността на договора без ДДС Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя: - Депозит на парична сума по сметката на Възложителя; - Неотмина и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя; - Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на „НКИЗ”: Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, IBAN: BG62 CE CB 97 90 10A5 1470 00; BIC: CECBBGSF Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Със средства на възложителя от фонд "СБКО" за 2016 г., както следва:Заплащането на заявените количества ваучери и на възнаграждението за оператора ще се осъществява по банков път, след издаване на проформа фактурата за потвърждаване на заявката от страна на Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не

ІІІ.1.4) Други особени условия

Право да участват в процедурата имат физически или юридически лица, както и техните обединения, които притежава валидно Разрешение за извършване на дейност, съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба 7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Технически спецификации 1. Функционални изисквания Ваучерите да се приемат като средство за разплащане, в не по-малко от 5 различни търговски вериги, всяка с повече от 10 търговски обекта в териториалния обхват на град София.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В съответствие с чл.47,ал.3 от ЗОП, обстоятелствата почл.47,ал.2, при наличие на някое от които се отстранява участник са тези определени в точки 1, 2, 4, 5 на ал.2 от чл.47 на ЗОП. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, съдържащ данните на участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1, б."а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участниците да приложат заверено от законен представител копие от валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба №7/09.07.2003г. Всички документи, които се изискват от Възложителя за участие се прилагат съгласно изискванията и по образците към Документацията за участие, до която е осигурен публичен достъп на адреса посочен в І.1) 1 - профил на купувача.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга – Образец №4;
Минимални изисквания: Да има изпълнени минимум 2 доставки или услуги през последните три години, за отпечатване и доставяне на ваучери за храна - всяка с обем поне равен или по-голям от 50% от обема на настоящата поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.11.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.11.2015 г.  Час: 15:30
Място

София 1000, ул. „Ангел Кънчев” №1, етаж 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Поръчката ще се възлага по реда на чл.14,ал.3 от ЗОП. Сроковете по чл.64 ал. 1 и 2 се намалят със 7 дни, защото обявлението се изпраща по електронен път, и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. Предоставен е пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, в "Профил на купувача" на интернет адреса посочен в І.1). Документацията за участие не се закупува. Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: • изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; • публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3 от ЗОП или на договаряне без обявление; • получаване на решението по чл. 79, ал. 12, чл. 83г, ал. 11, чл. 83ж, ал. 1, чл. 88, ал. 11, чл. 93ж, ал. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2 от ЗОП; • получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Жалбата по чл. 120, ал. 4 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ