Версия за печат

01954-2015-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ИК-0489 от 20.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул. Ангел Кънчев №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8902980, E-mail: v.pavlov@nciz.bg, Факс: 02 9871685

Място/места за контакт: София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/78.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП, за доставка : „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на “НКИЗ“ ЕАД за 2016 г.”. Предметът на обществената поръчка включва: отпечатване и доставка на ваучери за храна за периода от януари до декември 2016 г., полагащи се съгласно КТД и КТ. Пълно описание на поръчката е дадено в Раздел ІІІ – Техническа спецификация към настоящата документация. Възложителят си запазва правото при необходимост от допълнително количество ваучери поради промяна на структурата на компанията или други неизвестни в момента причини да възложи на изпълнителя допълнителни количества за 2016 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът за открита процедура по ЗОП е предвид осигуряването на ефективност при разходването на средства, възможността за постигане на по-добри икономически резултати, както и съобразяването с принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и изключване на каквито и да било съмнения за дискриминация. Видът на процедурата е определена въз основа на общата прогнозна стойност на поръчката, за период от една година, която попада в стойностния праг определен в чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Прогнозната стойност е съобразена с определените с Протокол на заседание на Съвета на директорите размер на средствата за ваучери от фонд "СБКО" за 2016г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Николаев Ненов
Длъжност: Изпълнителен директор