02709-2015-0062

BG-Враца:

РЕШЕНИЕ

Номер: 13 от 20.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев № 2, За: Петрана Петрова, Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: инж. Цветко Цветков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151020STtq5536902.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” - "Общо застраховане". Договарянето без обявление е с предмет „Общо застраховане“, който включва: • „Застраховане на дълготрайни материални активи” недвижимо и движимо имущество, собственост на СЗДП и неговите поделения. • „Застраховка „Каско” за МПС, собственост на собственост на СЗДП и неговите поделения“. • „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ЗА МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “. • „Застраховка „Злополука на местата” в МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “ • „Застраховка „Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие” за СЗДП и неговите поделения • „Застраховка на земеделски култури (горски насаждения)“ • „Застраховка Каско за кораби и отговорност сблъскване“ Прогнозна стойност на поръчката - до 151 000 лева без ДДС. Уникален номер на поръчката: 20151020STtq5536902

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 9/07.08.2015г. на Директора на СЗДП е открита процедура с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие и неговите териториални поделения” по 3 обособени позиции. С Решение № 11/24.09.2015г. на Директора на СЗДП са избрани изпълнители по обособени позиции № 2 и № 3, а по обособена позиция № 1 процедурата е частично прекратена на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП /поради липса на подадени оферти/. Договарянето без обявление е с предмет „Общо застраховане“, който включва: • „Застраховане на дълготрайни материални активи” недвижимо и движимо имущество, собственост на СЗДП и неговите поделения. • „Застраховка „Каско” за МПС, собственост на собственост на СЗДП и неговите поделения“. • „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ЗА МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “. • „Застраховка „Злополука на местата” в МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “ • „Застраховка „Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие” за СЗДП и неговите поделения • „Застраховка на земеделски култури (горски насаждения)“ • „Застраховка Каско за кораби и отговорност сблъскване“

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, "ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 9 от 07.08.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02709-2015-0042

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Цветко Тодоров Цветков
Длъжност: Директор