Версия за печат

00684-2015-0018

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-24- 3 от 20.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=100.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

II.3) Кратко описание на поръчката

“Доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за нуждите на болница „Лозенец““

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: VII-24-2 от 08.10.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-691334
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 684-2015-18
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

691334

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.10.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

03/11/2015

Да се чете:

06/11/2015

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б обособена поз.2

Вместо:

Cardioplegia solution (разтвор за кардеоплегия) (АТС – В05ХА), 1000 мл.

Да се чете:

Cardioplegia solution (разтвор за кардеоплегия) (АТС – В05ХА), 1000 мл., съдържащ: Na+ -109,26 mmol/l,K+ - 30,00mmol/l, Ca++ -0,50mmol/l, CL- -113,50mmol/l, HCO3- -26,76mmol/l, Mannitol -54,34mmol/l, Glucose -27,75mmol/l

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б обособена поз.4

Вместо:

NOREPINEPHRINE (ATC - C01CA), амп. 1мг/мл х 5 мл

Да се чете:

NOREPINEPHRINE (ATC - C01CA), амп. 1мг/мл х 1 мл

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
02/11/2015 16:30
Да се чете:
05/11/2015 16:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Десислава Пенчева
Длъжност: упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП