Версия за печат

00360-2015-0017

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-305 от 20.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул.Св. Георги Софийски №1, За: Отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ Александровска ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура за доставка на реактиви, субстанции и консумативи. За част от предмета на поръчката не са постъпили оферти. Неоферираните позиции са прекратени на осн. чл. 39, ал.1, т.1. Съгласно чл.90, ал.1, т.1, когато процедурата е прекратена на горното основание, Възложителите могат да проведат поръчка чрез договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ" ООД, "Аквахим" АД, "БГ МЕД" ООД, "Биомедика България" ЕООД, "ХРОМА" ООД, “ХРОМАТЕХ” ЕООД, „Хроно” ООД, „ДАНС ФАРМА” ЕООД, „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ" ООД, „ЕЛТА 90М” ООД, "ФОТ" ООД, "Имесса" ЕООД, "Интер Бизнес’91" ЕООД, „Л.К.Б - България” ЕООД, „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ООД, "МЕРК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, "НИКОЛ-Н" ООД, „РИДАКОМ” ЕООД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: З-56 от 24.02.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2015-0002

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц.д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм
Длъжност: Изпълнителен директор