00369-2013-0010

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.op.lukovit.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 209 от 23.04.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2013-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит”. Подробна Техническа спесификация е приложена, към настоящата документация – Приложение № 19. За всички предвидени за изпълнение в обхвата на поръчката строително-монтажни работи е разработен необходимия технически /работен/ проект, който се намира в в сградата на общинска сдминистрация Луковит


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 133 от 02.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Аделина Стил-99 ЕООД ЕИК 101763334, община Кресна, ул. Тринадесета № 5, Република България 2845, с. Долна Градешница, Тел.: 07433 8700, E-mail: adelinastil_99@mail.bg, Факс: 07433 8700

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Строително - монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

8

ІII.7) Стойност посочена в договора
854389 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.10.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
711489 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката се изпълнява по Мярка 322 "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор № 11/322/00743 от 30.11.2012г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Цветелин Петков Цоков
Длъжност: Зам. Кмет на Община Луковит, Заповед № 441/18.09.2015 г.