Версия за печат

00267-2015-0088

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов № 1, За: Георги Стоилов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656734; 032 565450, E-mail: pno@abv.bg, Факс: 032 656760; 032 656751

Място/места за контакт: дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151016zbNp2294326.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов № 1, За: Елеонора Димитрова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Консервационно-реставрационни, строителни и художествени дейности в сградата на ул. „Цанко Лавренов” № 10” по проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Консервационно-реставрационни, строителни и художествени дейности в сградата на ул. „Цанко Лавренов” № 10” по проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив”, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 45454100

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни работи по реставрация

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвид характера на поръчката с новата функция на къщата като дигитален център, изисква намеси за по-добро състояние на ел. инсталацията и на осветлението, добро състояние на подовите повърхности, врати, прозорци, дограма, стени, фасади и санитарни помещения. Помещение №12, североизточна стая на втори етаж в сграда, предвид спецификите в процеса на дейността по дигитализация на документите и проектите, налага извършването на следните дейности по позиции по интериорното оформление на стаята. подмяна на съществуващи дървени прозорци с нови, изработени от иглолистен материал, само теларо и крила със стъклопакет, и монтаж към съществуваща каса, импрегнация на всички дървени елементи (таван, дограма, дюшеме), тониране и линиарно изписване на стените по образец, подмяна на осветителни тела. Тези дейности са наложителни с цел създаване на подходящ микроклимат за работещите в дигиталния център. Прозорците не са ремонтирани след цялостната реконструкция на обекта през 1975г., изметнати са от проникнала влага. Подмяната им ще осигури адекватни условия (липса на влага и прах) за съхраняването и оптималната работа на закупената ценна апаратура. Стените са с пукнатини на места, цветовете са избледнели с годините и замърсени. Във връзка с новата функция на помещението се налага монтирането на нови осветителни тела, подходящи за работа в офис условия. Санитарните възли също са от периода на реконструкция на сградата, теракотните плочи са износени, част от тях – увредени, наклоните към сифоните са неправилни и се нуждаят от цялостен ремонт. Предвидени дейности по тези помещения: демонтаж на старо и подмяна с ново санитарно оборудване, ремонт на съществуващ водопровод и канализация, подмяна на подова настилка с нова от теракотни плочи, демонтаж на стара фаянсова облицовка и направа на нова, монтаж на нов бойлер, латексово боядисване на таван и стени. Външното боядисване е наложително, както поради не доброто състояние на фасадите в момента– следи от увивни пълзящи растения, не уеднаквени цветове в двата етажа, така и поради очакваните пукнатини и дефекти в мазилките след подмяната на дограмата. Предвидени дейности по фасадите са: изчукване и изкърпване на компрометирана мазилка по фасадите, грундиране и екстериорно изписване на фасадите, импрегнация на дървените части по фасади. Извършването на строително-монтажните и консервационно-реставрационни дейности, несъмнено ще създадат не само подходящ и необходим микроклимат, но и комфорт на работещите в дигиталния център. Подобряването на вътрешния интериор е също така и задължително, съобразно с факта, че работното помещението, оборудвано със супер модерна техника, изисква необходимо ниво качество, допринасящо за нейното съхранение, както и за цялостната устойчивост на проекта.

Прогнозна стойност без ДДС
24074.72 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.04.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а/ Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF, или б/ Безусловна и неотменяема банкова гаранция – В случай, че участникът представи банкова гаранция за изпълнение, банковата гаранция задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие, срокът на валидност не може да бъде по-малък от срока на валидност на офертата, срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да е с валидност 6 месеца след приемането на СМР/СРР/КРР на обекта. Изискуеми гаранции: А/ Гаранция за участие – участниците представят гаранция за участие в обществената поръчка. Размерът на гаранцията за участие е 150,00 лв. /сто и петдесет лева/. Б/ Гаранция за добро изпълнение на договора - 3 % /три процента/ от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди подписване на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по гаранцията, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя след изтичане на 6-шест месечен срок от приемане на СМР на обекта и след подписване на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на възложителя, изпълнителя, а при необходимост и от проектанта и строителния надзор.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложител на настоящата обществена поръчка е община Пловдив в качеството й на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на културата с регистрационен № 24-10М2-2 от 29.04.2015г., проект "Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „Документиране на културната история“, съфинансирана по Финансов механизъм 2009-2014 на Европейското икономическо пространство. Начин на плащане: Междинно плащане - до 70 % от стойността на договора за действително изпълнени видове СМР/СРР/КРР; Окончателно плащане;

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка обединението следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като представи пред Възложителя: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка е обединение от чуждестранни физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи документ за регистрация от чуждестранната държава, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка – минимум два обекта, изпълнени през последните 5 години, с предмет сходен с предмета на настоящата процедура – строително ремонтни дейности на обекти недвижима културна ценност, придружен с удостоверение за добро изпълнение. 2. Ръководният и технически персонал да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката. Задължително в персонала да има специалист дърводелец и специалист по интериорно оцветяване и линеарно изписване, които да могат да работят по образец на оригинала. Дърводелските работи и дейностите по интериорното оцветяване и линеарно изписване да бъдат изпълнени или контролирани от лица, вписани в публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област по чл. 165 от Закона за културното наследство. 3. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент. 4. Да има на разположение за целия срок за изпълнение на строителството на обекта необходимият брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС. 5. Да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните видове работи по КСС по договора. 6. Всеки участник следва да е регистриран за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/, в случай че участва обединение, изискването се отнася за всеки участник в обединението, който ще изпълнява дейности свързани със строителството. 7. Всеки участник следва да е вписан в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта задължително следва да съдържа следните документи: 1. Представяне на участника, което включва: А) Посочване на ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец; В) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49 ал.1 и 2 от ЗОП - Заверено от участника копие от актуално удостоверение за регистрация за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/; 2. При участници обединения – нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.Документ за гаранция за участие-оригинал на банковата гаранция или копие на платежния документ за внесена гаранция за участие; 4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, -документи, подробно описани по вид и харaктeристика в раздел технически възможности – ІІІ.2.3. от обявлението; 5.Декларация за ползване на подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат да извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, вкл. декларация за съгласие за участие на подизпълнителите, ако е приложимо; 6.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 7. Декларация за запознаване с обекта. 8.Декларация за приемане условията в проекта на договора. 9.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП; 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо описание на начина на изпълнение /технологична програма/ на предмета на поръчката, включващо и срок на изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 ; 11. Декларация за основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката; 12. Декларация относно гаранционните срокове при изпълнение на СМР/СРР/КРР, предмет на договора. Участникът следва да посочи един общ гаранционен срок за всички видове СРР/СМР/КРР, но не по-малко от 8 години. 13.График за изпълнение на СМР; 14. Ценово предложение; 15.Заверено от участника копие от актуално удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности; 16.Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент; 17. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Предложенията на участника както и всички други документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат представени в зададената от Възложителя форма т.е. по образец, когато и доколкото такъв е даден. Изменение на образците не се допуска. Когато документ от офертата за участие не е подписан от законен представител на участника следва да се представи оригинал на документ /ако представеният документ е изрично пълномощно същото следва да е нотариално заверено/, доказващ представителната власт на лицето, подписало документа. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: І. Документите по т.1., б. „а” и „б” се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; ІІ. Документите по т.1., б. „в” и т. 4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, сходно с обекта на настоящата обществена поръчка изпълнено през последните 5 години, считано от крайния срок за представяне на офертите, включващ стойности, дати и възложители, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Тези удостоверения да посочват стойността, датата на приключване на строителството и мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2. Списък на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството; Посочване на образованието и професионалната квалификация на ръководните служители и на лицата, които отговарят за извършване на строителството; 3. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент; 4. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 години; - Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството; - Списък на квалифицирани строителни работници, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България; 5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка (участниците трябва да разполагат с необходимата техника и инструментариум, обезпечаващи изпълнението на поръчката); 6. Заверено копие от актуално удостоверение за регистрация за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/; 7. Заверено копие от актуално удостоверение за вписване в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка – минимум два обекта, изпълнени през последните 5 години, с предмет сходен с предмета на настоящата процедура – строително ремонтни дейности на обекти недвижима културна ценност, придружен с удостоверение за добро изпълнение. 2. Ръководният и технически персонал да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката. Задължително в персонала да има специалист дърводелец и специалист по интериорно оцветяване и линеарно изписване, които да могат да работят по образец на оригинала. Дърводелските работи и дейностите по интериорното оцветяване и линеарно изписване да бъдат изпълнени или контролирани от лица, вписани в публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област по чл. 165 от Закона за културното наследство. 3. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на строителството ISO 9001:2008 или еквивалент. 4. Да има на разположение за целия срок за изпълнение на строителството на обекта необходимият брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС. 5. Да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните видове работи по КСС по договора. 6. Всеки участник следва да е регистриран за І-ва категория строежи, недвижими културни ценности в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1 б.м от ЗУТ/, в случай че участва обединение, изискването се отнася за всеки участник в обединението, който ще изпълнява дейности свързани със строителството. 7. Всеки участник следва да е вписан в публичен регистър на Министерството на културата, за лица които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.11.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.11.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.12.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" № 1, зала № 36, 3 етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията е предоставен на посочения интернет адрес на Възложителя. Разяснения и съобщения за отварянето на ценовите предложения ще се извършва съобразно правилата и сроковете на ЗОП. Посочената прогнозна стойност на поръчката е лимитна. Посочените единични цени на отделните видове дейности също са лимитни. Представянето на ценова оферта, която не е съобразена с тези условия е основание за отстраняване на участника.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно правилата на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ