Версия за печат

02709-2015-0060

BG-Своге: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение Държавно горско стопанство Своге, ул.Звънче 2, За: Боряна Лозанова, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98701, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0726 98701

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Звънче 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151016vGUH5511587.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанство и дърводобив

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“ Избор на изпълнител за сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили и мотоциклети, собственост на ТП ДГС Своге /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/, за нуждите на ТП ДГС Своге за период от 3 години. ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: РБългария
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили и мотоциклети, собственост на ТП ДГС Своге /включително и доставка на резервни части, материали и консумативи/, за нуждите на ТП ДГС Своге за период от 3 години”, а именно: за Мотоциклет ИЖ Планета 5-7 броя, Мотоциклет-ЗИД ЗДК 5.104- 1 брой, Лек автомобил ВАЗ 21214-2 броя, Лек автомобил УАЗ 31514-1 брой, Лек автомобил Грейт Уол Ховер-1 брой, Товарен автомобил Тойта Хайлукс 2.5 ТД-1 брой.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 50800000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Различни услуги по ремонт и поддържане

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Сервизно обслужване и ремонт на 13 броя автомобили, от които 8 броя мотоциклети, 4 броя леки автомобили и 1 брой товарен автомобил.

Прогнозна стойност без ДДС
50000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

37


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59, ал.1 от ЗОП-Гаранция за участие в процедурата-500 лева, вносими в касата на ТП ДГС Своге, гр.Своге, ул.Звънче 2 или по банкова сметка на Възложителя-Общинска банка: IBAN BG87SOMB91301058271701, BIC SOMBBGSF. Гаранцията за участие в процедурата е необходимо да бъде внесена в срок до 16.00ч. на 17.11.2015г.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно тръжната документация и проекто-договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват: -български физически и юридически лица, които са търговци по смисъла на ТЗ . 2. Да разполага със собствена или наети сервизна база, оборудвана с необходимата техника за извършване на ремонти, услуги и доставка на части за нуждите на ТП ДГС Своге, с цел поддръжка на автомобилния парк на стопанството. 3. Да разполага с необходимата квалификация /специалност “монтьор”, „автомонтьор”/ за извършване предмета на поръчката, както и да установи професионалната квалификация на пряко ангажираните с работата. 4. Не може да участва в процедурата кандидат, който: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за: -престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари,по чл.253-260 от Наказателния кодекс -подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс -участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Нак. кодекс -престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс -престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс б) е обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация; г) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата,в която е извършено нарушението д) е в открито производство по несъстоятелност,или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон ; е) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или парични задължения,свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата ж) не отговаря на техническите и на квалификационните изисквания за извършване на услугата предмет на процедурата, з) не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат, при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от ЗДС с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. и) при който лицата са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Изискванията по букви “а” и “г” се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган. При подаване на офертата за участие кандидатът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по букви “а”, “б”, “в”, “г”, “д”,“е”, “з” и „и” с декларации по образец – неразделна част от документацията. 5.Обстоятелствата по т.1,2,3 и буква «ж» се доказват със следните документи: -Заверено от участника копие от личната карта, а ако е регистриран като търговец- Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР. -Писмени доказателства, доказващи наличието на собствена или наета сервизна база /акт за собственост, договор за наем/, както и писмени доказателства установяващи наличието на оборудване /техника/ за извършване на услугата. Тези обстоятелства могат да се установят и с декларация. - Декларация за експертния състав, ангажиран от участника за изпълнение на предмета на поръчката – в свободен текст и/ или заверени копия от трудови договори. Участника задължително представя заверени копия от диплома за завършено образование на лицата пряко ангажирани с изпълнение на поръчката, както и други писмени доказателства, удостоверяващи професионалната им квалификация. В случай, че кандидата не отговаря на условията по настоящия раздел, се отстранява от участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за участие
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Да разполага със собствена или наети сервизна база, оборудвана с необходимата техника за извършване на ремонти, услуги и доставка на части за нуждите на ТП ДГС Своге, с цел поддръжка на автомобилния парк на стопанството. 2. Да разполага с необходимата квалификация /специалност “монтьор”, „автомонтьор”/ за извършване предмета на поръчката, както и да установи професионалната квалификация на пряко ангажираните с работата. Горното се установява със Заверено от участника копие от личната карта, а ако е регистриран като търговец- Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР. -Писмени доказателства, доказващи наличието на собствена или наета сервизна база /акт за собственост, договор за наем/, както и писмени доказателства установяващи наличието на оборудване /техника/ за извършване на услугата. Декларация. - Декларация за експертния състав, ангажиран от участника за изпълнение на предмета на поръчката – в свободен текст и/ или заверени копия от трудови договори. Участника задължително представя заверени копия от диплома за завършено образование на лицата пряко ангажирани с изпълнение на поръчката, както и други писмени доказателства, удостоверяващи професионалната им квалификация.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151016vGUH5511587

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

или Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП/ДВ 683878 от 21.08.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

В касата на ТП ДГС Своге, гр.Своге, ул.Звънче 2, или по посочената по-горе банкова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.11.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр.Своге, ул.Звънче 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лично представители на участниците или пълномощници с нотариална заверка на подписите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ