Версия за печат

01605-2015-0011

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 16.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул.Иван Вазов №3, За: Вера Захова; Любомир Младенов, Република България 1080, София, Тел.: 0884 228812; 0884 929409, E-mail: vzahova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки,отдел Финансов мениджмънт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/zastrahovatelna-usluga-chrez-skliuchvane-na-zaduljitelna-zastrahovka-zlopoluka-na-putnicite-v-4317.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за период от пет години

II.3) Кратко описание на поръчката

Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за период от пет години

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне с обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 12 от 27.07.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-679441
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 145 - 268263 от 30.07.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2015-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

679441

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.07.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
26/08/2015 16:30
Да се чете:
26/10/2015 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
26/08/2015 16:30
Да се чете:
26/10/2015 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
27/08/2015 10:00
Да се чете:
27/10/2015 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

С влязло в сила Определение №708/01.09.2015 г. на КЗК, потвърдено с Определение №10686 от 14.10.2015 г. на ВАС по адм.дело №10954/2015 г. е оставено без уважение искането за налагане на временна мярка "спиране" на процедурата за възлагане на обществената поръчка, открита с Решение №12/27.07.2015 г. на Управителя на "БДЖ- Пътнически превози"ЕООД, във връзка с образувано производство по преписка № КЗК-524/28.08.2015 г., с оглед постъпила жалба с вх.№ BXP-1491/19.08.2015 г. от ЗАД "Алианц България".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htpp:/ / www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД