Версия за печат

01811-2015-0003

BG-с. Нареченски бани: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115610409

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация Св. Богородица ЕООД, с.Нареченски бани, ул. Панорама 8, За: Димитър Паунов, Република България 4239, с. Нареченски бани, Тел.: 0334 22212, E-mail: svbogoroditsahospital@abv.bg, Факс: 0334 22243

Място/места за контакт: МБДПЛР Св. Богородица ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.svbogoroditsahospital.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.svbogoroditsahospital.eu/nf/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=24.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР " Св. Богородица" ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив , със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Сградата на МБДПЛР "Св. Богородица" ЕООД, с. Нареченски бани
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД- с. Нареченски бани, област Пловдив, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. Обособени позиции: В процедурата се предвиждат 10 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. ВАЖНО: Обособена позиция №10 "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" включва хранителни продукти, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за -интеграция на хората с увреждания. Тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За обособена позиция №10 обявените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато за обособената позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. За обособената позиция, могат да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000, 15811100, 15870000, 15830000, 03142500, 03212000, 15600000, 15812100, 03220000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб
Хранителни подправки и сосове
Захар и свързани с нея продукти
Птичи яйца
Картофи и сухи бобови култури
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Сладкарски изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. В стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България. Прогнозната стойност на поръчката е 466 269.86лв( четиристотин шестдесет и шест хиляди двеста шестдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Прогнозната цена по всяка обособена позиция е както следва в стойности без ДДС: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Месо и месни продукти – 184 038,30лв ( сто осемдесет и четири хиляди тридест и осем лева и тридесет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Мляко и млечни продукти – 84 210,10 ( осемдесет и четири хиляди двеста и десет лева и десет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Масла и мазнини –19 884,44лв.(деветнадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Риба, рибни продукти и други морски храни – 6 150лв (шест хиляди сто и петдесет лева) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Яйца- 4 352лв (четири хиляди триста петдесет и два лева)без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа –39 838,26лв (тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и двадесет и шест стотинки ) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Картофи, кореноплодни и варива –8 291,20лв. (осем хиляди двеста деветдесет и един лев и двадесет стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - 77 022,26лв. (седемдесет и седем хиляди двадесет и два лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Други хранителни продукти – 18 393,28лв.(осемнадесет хиляди триста деветдесет и три лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - 24 090,02лв. (двадесет и четири хиляди деветдесет лева и две стотинки) без ДДС. По всички обособена позиции, доставките се извършват след получаването на Заявка на Възложителя и срока за доставка тече с получаването на същата. Срокът за доставка на хранителните продукти е 1(един) календарен ден от получаване на заявката. В Заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка. Доставката на хляб и хлебни изделия се извършва ежедневно. Възложителят, съобразно конкретните си нужди, може да определи допълнително и други продукти, които да се доставят ежедневно. По изключение, в случай на възникнала спешна необходимост възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок 1(един) календарен ден или експресна доставка.

Стойност, без да се включва ДДС
466269.86 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ Месо и месни продукти” 1840лв. (хиляда осемстотин и четиридесет лева ); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ Мляко и млечни продукти” -840лв. (осемстотин и четиридесет лева); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „ Масла и мазнини“ -198лв. (сто деветдесет и осем лева); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „ Риба, рибни продукти и други морски храни“- 60лв. (шестдесет лева); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 : „ Яйца“-40лв.(четиридесет лева); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 „ Зърнени храни и храни на зърнена основа” -398лв.(триста деветдесет и осем лева); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „ Картофи, кореноплодни и варива” -60лв.(шестдесет лева); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 „ Плодове, зеленчуци и продукти от тях”-770лв. (седемстотин и седемдесет лева); За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 „ Други хранителни продукти” -180лв. (сто и осемдесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания” -240лв. (двеста и четиридесет лева) „Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП в случаите по чл. 16г от ЗОП възложителят НЕ изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.”. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на МБДПЛР‘‘ Св. Богородица‘‘ ЕООД, с. Нареченски бани, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив(в лв):IBAN:BG77TTBB94001525542347 BIC:TTBBBG22 Банка:ЕКСПРЕСБАНК При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима;- в полза на МБДПЛР „ Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив;- със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка;- за настоящата обществена поръчка.Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от прогнозната цената на договора без ДДС за всяка обособена позиция, изчислена на база на прогнозните количества и предложените единични цени от ценовата оферта на участника, определен за изпълнител. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на ОП, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на МПДПЛР „ Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани,област Пловдив(в лв.): IBAN:BG77TTBB94001525542 BIC:TTBBBG22 Банка:ЕКСПРЕСБАНК. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е:- безусловна и неотменима;- в полза на МБДПЛР „ Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив;- със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД-с. Нареченски бани, област Пловдив. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени и фактурирани доставки, като за всяка доставка фирмата-изпълнител издава отделна фактура, съгласно условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него. Плащанията по всяка фактура се извършват от Възложителя, в срок до 30 дни от издаването на съответния счетоводния документ. Първичните документи следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. . Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. При участие в процедурата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация, Приложение №1 към Образец №1, която се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията съдържа и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства на Възложителя. Специфични изисквания 1. Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и/или търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните.- За обособ. п-я №1 - за група "Месо и месни продукти";- За обособ. п-я №2 - за група "Мляко и млечни продукти"; - За обособ.п-я 3- "Масла и мазнини" №4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“;- За обособена позиция №5 - за група "Яйца и яйчни продукти‘‘;- За обособена позиция №6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа";- За обособена позиция №7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива";- За обособена позиция №8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове,конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"- За обособена позиция №9 - за група "Подправки - пресни и изсушени" и за група "Други храни"- За обособена позиция №10 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва. При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно.В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението. 2. Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти,както и от група риба, рибни продукти и други морски храни, в зависимост от обособената позиция/и, за които участникът участва. Изискването по т. 2 се отнася само за Обособени позиции 1,2,4. Продължава в поле VI.3) Допълнителна информация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик 1 с надпис "Документи за подбор", който съдържа:1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – попълва се Образец №1, което включва:- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Приложения:- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1;- декларация, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз, в съответствие с чл. 16г, ал. 5 от ЗОП (в случаите, когато участник в процедурата е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, или обединения от такива лица) - Приложение №2 към Образец №1.3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №2;6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец №3.7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума по банкова сметка или документ за внесена сума в касата на Възложителя.8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действитени собственици - попълва се Образец №4;9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - попълва се Образец №5;10) Копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните.11) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се Образец №7;12) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за по¬ръчката; ПЛИК №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката". Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец 8, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата-оригинал, и ако е приложимо декларация по чл.33,ал.4 от ЗОП за всяка обособена позиция. Към Предложението за изпълнение на поръчката-Образец 8, участникът прилага и Работна програма за съответната обособена позиция, в съответствие с Техническите спецификации. Плик 3 с надпис "Предлагана цена". Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец 9 в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата-оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка(до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Участникът представя осреднената цена по бюлетин на "САПИ" ООД към 20.07.2015г. за всеки един продукт и изчислява корекционния си коефициент по записаната в документацията за участие формула. Продължава в поле VI.3)Допълнителна информация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се залагат финансови и икономически изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се залагат финансови и икономически изисквания.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката - доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности са на чужд език, същите се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:Месо и месни продукти – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни продукти". За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Мляко и млечни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни продукти". За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Масла и мазнини - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Масла и мазнини" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Риба, рибни продукти и други морски храни- на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Риба, рибни продукти и други морски храни" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Яйца - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Яйца и яйчни продукти" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Зърнени храни и храни на зърнена основа" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Картофи, кореноплодни и варива - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Картофи и кореноплодни" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Варива" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Други хранителни продукти - минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Други храни" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" За обособена позиция №10 изискването за изпълнена минимум една сходна доставка на хранителни продукти се прилага само, за участници, които не попадат в хипотезата на чл. 16г от ЗОП, когато оферти са подали и други лица, непопадащи в горецитираната разпоредба.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството или качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след извършването й-П1; тежест: 30
Показател: Ценово предложение -П2; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.11.2015 г.  Час: 12:30
Място

Сградата на МБДПЛР "Св. Богородица" ЕООД, с. Нареченски бани

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим до достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на поле III.2.1 Към Ценовото предложение – Образец №9, участниците представят актуален бюлетин на „САПИ“ ООД за област Пловдив към датa 20.07.2015г. – Приложение. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в Плик 1 са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликове 1 на останалите позиции. Ако документи и информация, които по съдържание се поставят в Плик 1, но са различни за различните обособени позиции, за които се подава оферта, то същите следва да бъдат поставени в съответния Плик 1 на съответната обособена позиция, за която се отнасят. !!!ВАЖНО :Всеки от пликовете(опаковки) номер 1, 2 и 3 трябва да съдържат един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител(диск) е нередактируем формат(например PDF или еквивалент) от съответните документи. Във връзка с поле III.2.4) от настоящото обявление, запазена съгласно чл.16г от ЗОП, за участие на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, е само Обособена позиция 10 с наименование:"Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания". Във връзка с чл.64, ал.3 от ЗОП, Възложителят намалява сроковете по ал.1 на същия член до 40 дни, със 7 календарни дни , като изпраща настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, като от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профила на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Месо и месни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а пргонозната стойност на обособената позиция е 184 038,30лв.(сто осемдесет и четири хиляди тридесет и осем лева и тридесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
184038.3 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Мляко и млечни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 84 210,10лв.(осемдесет и четири хиляди двеста и десет лева и десет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
84210.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Масла и мазнини
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Масла и мазнини, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15400000

Описание:

Животински или растителни масла и мазнини

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 19 884,44лв.( деветнадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19884.44 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Риба, рибни продукти и други морски храни
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Риба, рибни продукти и други морски храни, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 6 150лв.( шест хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6150 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Яйца
1) Кратко описание

Доставка на яйца от група Яйца и яйчни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03142500

Описание:

Птичи яйца

3) Количество или обем

Количеството на яйцата е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 4 352лв.( четири хиляди триста петдесет и два лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4352 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Зърнени храни и храни на зърнена основа
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Зърнени храни и храни на зърнена основа, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15600000, 15811100

Описание:

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хляб

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 39 838,26лв.( тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
39838.26 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Картофи, кореноплодни и варива
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Картофи и кореноплодни " и от група " Варива", съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03212000

Описание:

Картофи и сухи бобови култури

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 8 291,20лв.(осем хиляди двеста деветдесет и един лев и двадесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8291.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Плодове, зеленчуци и продукти от тях
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Плодове- пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група " Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани , замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03220000

Описание:

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 77 022,26лв.( седемдесет и седем хиляди двадесет и два лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
77022.26 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Други храни" , съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15870000, 15800000

Описание:

Хранителни подправки и сосове
Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 18 393,28лв.(осемнадесет хиляди триста деветдесет и три лева и двадесет и осем стотинки ) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18393.28 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти по чл.16г от ЗОП, включени в списъка по чл.30 от ЗХУ. Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. За същата могат да подават оферти и лица, различни от последните, като разглеждането на техните оферти се осъществява по реда, определен в ЗОП.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15812100, 15830000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Сладкарски изделия
Захар и свързани с нея продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 24 090,02лв.(двадесет и четири хиляди деветдесет лева и две стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24090.02 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24