Версия за печат

00808-2015-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-837 от 15.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г.М. Димитров №5А, За: Ясен Такев, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: Yasen.Takev@damtn.government.bg, Факс: 02 8929753

Място/места за контакт: на същия адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРА"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка е РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРА" свързана с подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за бизнеса, свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН. Качественото изпълнение на поръчката ще доведе до повишаване на информационното осигуряване на надзорните дейности.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: А-793 от 01.10.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-690255
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2015-7
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

01.10.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Поле ІV.2.1) Критерии за възлагане

Вместо:

Оценка на техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка при следните показатели: Методология за изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка- максимален брой точки 30; Методология за управление на риска- максимален брой точки 30. Показател: Предлагана цена - 40 т.; Подпоказател: Използвани хардуерни ресурси-20т.; Подпоказател: Срок за предоставяне на първоначален прототип-40 т.

Да се чете:

Показател: техническото предложение - 60 т.; Подпоказател: Използвани хардуерни ресурси- тежест 20 т.; Подпоказател: Срок за предоставяне на първоначален прототип - 40 т.; Показател: Предлагана цена - 40 т.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Иванов Цанков
Длъжност: Председател на ДАМТН