Версия за печат

00325-2015-0019

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе 66, За: Христо Петков - специалист обществени поръчки, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151013OTgp3097430.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151013OTgp3097430.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на рентгенова апаратура по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на 4 (четири) броя дигитални мобилни рентгенови апарата; Обособена позиция №2 – Доставка на 3 (три) броя рентгенови апарата тип С-рамо за ортопедия и неврохирургия; Обособена позиция №3 – Доставка на 1 (един) брой рентгенов апарат тип С-рамо за урологична хирургия

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на рентгенова апаратура по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на 4 (четири) броя дигитални мобилни рентгенови апарати; Обособена позиция №2 – Доставка на 3 (три) броя рентгенови апарати тип С-рамо за ортопедия и неврохирургия; Обособена позиция №3 – Доставка на 1 (един) брой рентгенов апарат тип С-рамо за урологична хирургия, съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 от документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000, 33111800

Описание:

Медицинско оборудване
Система за рентгенова диагностика

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1 – Доставка на 4 (четири) броя дигитални мобилни рентгенови апарата; Обособена позиция №2 – Доставка на 3 (три) броя рентгенови апарата тип С-рамо за ортопедия и неврохирургия; Обособена позиция №3 – Доставка на 1 (един) брой рентгенов апарат тип С-рамо за урологична хирургия

Стойност, без да се включва ДДС
1523000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

28

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранциите за участие: За обособена позиция №1 - 8200 лв. За обособена позиция №2 - 4000 лв. За обособена позиция №3 - 2800 лв. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД или платена в касата на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно на гаранцията за изпълнение, съгласно чл. 60 от ЗОП. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на банкова гаранция или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Рентгеновото оборудване ще бъде заплатено със средства на лечебното заведение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите съгласно чл.56 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя по-долу; 5. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя по-долу; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 9. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Б. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят документите за техническото предложение, както следва: 1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение №2 от документацията за участие; 2. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485 или еквивалентен за производителя/лите на медицинското/ките изделие/я - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 3. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (в случай, че оригиналът е на чужд език), заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”; 4. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; 5. Други документи, съставени на български език или преведени на български език, доказващи съответствието на съответното медицинско изделие с техническата спецификация на Възложителя (проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя и други, произхождащи от производителя или свалени от официалната му електронна страница) – във формата на оригинал или заверени от участника ясно четливи фотокопия; 6. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - ако е приложимо. 7. Оторизационно писмо, издадено от производителя на медицинската апаратура за предоставяне на права на участника за търговия (доставка), пускане в експлоатация и сервизно обслужване за срока на гаранцията, посочен в техническото предложение – в оригинал, с превод на български език. В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценово предложение, изготвено по приложения в документацията за участие образец – Приложение №3, подписано от законния представител на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение за наличие на свободен финансов ресурс, издадено от банка с дата до 30 дни преди обявената дата за подаване на офертата, с посочване на конкретна сума, с която разполага участника (в оригинал); или 2. Счетоводен баланс, съставен от участника с дата до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал), като същият трябва да е подписан от законния представител и счетоводителя на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ на не по-малко от 25% от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за доставки на медицинска апаратура, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, необходима за дейността на лечебни заведения за болнична помощ, изпълнени през последните 3 години (2012, 2013 и 2014 г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите. Към списъка се прилагат удостоверение/я, представено/и в оригинал, издадено/и от законния/те представител/и на съответното/ите лечебно/и заведение/я или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/ите; 2. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалентен за участника - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 3. Валидна лицензия за работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, монтаж и демонтаж, съгласно Наредба №30 от 31.10.2005 г. за условията и редът за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване, издадена на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва за последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 1 (един) договор за доставка на медицинска апаратура с източник на йонизиращо лъчение, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, необходима за дейността на лечебни заведения за болнична помощ. Този договор следва да е с вече приключило изпълнение или да се изпълнява в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по него да са реализирани доставки. Изпълнението на договора(-ите) се доказва с удостоверение/я, представено/и в оригинал, издадено/и от законния/те представител/и на съответното/ите лечебно/и заведение/я или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/ите.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката (П1); тежест: 58
Показател: Техническо съответствие и качество (П2); тежест: 42
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.11.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.11.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.11.2015 г.  Час: 08:00
Място

МБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, административна сграда, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от профила на купувача на Възложителя на електронен адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151013OTgp3097430

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, Пловдив, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 4 (четири) броя дигитални мобилни рентгенови апарата
1) Кратко описание

Доставка на 4 (четири) броя дигитални мобилни рентгенови апарата

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111800

Описание:

Система за рентгенова диагностика

3) Количество или обем

4 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
827000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 28Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 3 (три) броя рентгенови апарата тип С-рамо за ортопедия и неврохирургия
1) Кратко описание

Доставка на 3 (три) броя рентгенови апарата тип С-рамо за ортопедия и неврохирургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111800

Описание:

Система за рентгенова диагностика

3) Количество или обем

3 броя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
410000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 28Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 1 (един) брой рентгенов апарат тип С-рамо за урологична хирургия
1) Кратко описание

Доставка на 1 (един) брой рентгенов апарат тип С-рамо за урологична хирургия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33111800

Описание:

Система за рентгенова диагностика

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
286000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 28