00808-2015-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Ясен Такев, България 1797, София, Тел.: 02 9396715, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9809282

Място/места за контакт: на същия адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Преносимите лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ са необходими на служителите осъществяващи технически надзор на газопроводи и газови инсталации за природен газ, за откриване от разстояние на пропуски на природен газ от газопроводите, които в преобладаващата си част са монтирани подземно или на естакади, което затруднява локализирането на евентуални пропуски на газ от тях.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва 4 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ.

Стойност, без да се включва ДДС
195507 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

18.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Гаранцията за участие е в размер на 1955,06 лв. без ДДС представляваща 1 % от прогрозната стойност на поръчката Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в процедура с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ“ Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора; Банковите разходи по откриването на гаранциите за участие или за изпълнение са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция за изпълнение, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение. Освобождаване на гаранциите. Гаранцията за участие се задържа, освобождава и усвоява от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се освобождавав в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението с изключение на частта обезпечаваща гаранционото обслужване. 2 (два) % от внесената гаранция за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване по изпълнение на договора. Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща гаранционното обслужване в срок до 30 дни след изтичане на гаранционния срок по договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената по договора се заплаща в срок до 21.12.2015 г., при представени подписан приемо-прдавателен протокол и оригинална фактура. Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя за изпълнената от него работа, които са приети по реда на този договор.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП НЕ поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника в оргинал.Представяне на участника, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – копие на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятебства по чл.47, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП води до отстраняване на участник в процедурата. Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001, Документ за учредена/внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от Регламент /Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС/.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. Документи относно критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 - Техническо предложение и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – ако е необходимо. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в оригинал).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Това обстоятелство се доказва със сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника с изискванията на ISO 9001:2008, или еквивалентен, за участника, /във формата на заверено копие/, с обхват на действие съответстващ на предмета на обществената поръчка. Възложителят ще приема и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 2. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите. Списъкът на доставките трябва да бъде придружен с доказателство за извършената доставка, по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентна такава, с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка. Обхват, съответстващ на предмета на поръчката е: доставки на уреди за изпитване и/или за измерване. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг национален орган за акредитация, който е страна на Многостранното споразувение за взаимно признаване на Европейската организациия за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 2. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите, най-малко една доставка на оборудване, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Забележка: Доставки, сходни с предмета на обществената поръчка, са: доставки на уреди за изпитване и/или за измерване.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.11.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" №52А, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качeство" - Договор № BG161PO003-4.3.02-0001-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: • лично – срещу подпис или чрез входиране в деловодството на участника; • по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес; • чрез куриерска служба; • по факс; • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; • чрез комбинация от тези средства. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис, или чрез входиране в деловодството на участника, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс или по електронен път. Сроковете са определени при условията на чл. 64, ал. 3 от ЗОП. С декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 /Образец №4/, се декларира, че: а) Към датата на подаване на оферта, участникът в процедура за възлагане не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; б) Към датата на подаване на оферта, участникът няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; в) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, към датата на подаване на оферта от участника, не притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане изпълнението на дейности по проект, съфинанисиран по ОП „Конкурентоспособност"; г) Към датата на подаване на офертата, участникът няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ