00684-2015-0020

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=101.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000, 33696000, 33790000, 19520000, 33192500, 33696500

Описание:

Диагностични реактиви
Реактиви и контрастни вещества
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
Пластмасови продукти
Епруветки
Лабораторни реактиви

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

"Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции"

Стойност, без да се включва ДДС
1806800 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Обособена позиция Гаранция за участие I. Химически реактиви 1 178,00 /хиляда сто седемдесет и осем/ лв II. Реактиви за кръвен анализ 1 926,00 /хиляда деветстотин двадесет и шест/ лв III. Затворена система за вземане на кръв 1 285,00 /хиляда двеста осемдесет и пет/ лв IV. Консумативи за ротационен тромбеластограф 1 528,00 /хиляда петстотин двадесет и осем/ лв V. Мануални идентификационни системи еквивалентни за API 1 726,00 /хиляда седемстотин двадесет и шест/ лв VІ. Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система РЕМЕЛ 193,00 /сто деветдесет и три/ лв VІІ. Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система КРИСТАЛ 75,00 /седемдесет и пет/ лв VIII. Консумативи за анализ на урина 380,00 /триста и осемдесет/ лв ІХ. Среда за развитие на биологични култури 124,00 /сто двадесет и четири/ лв Х. Антибиотични дискове 110,00 /сто и десет/ лв XІ. Среди за хемокултури 212,00 /двеста и дванадесет/ лв XII. Лабораторни реактиви 234,00 /двеста тридесет и четири/ лв XIII. Различни медицински уреди и изделия 170,00 /сто и седемдесет/ лв XІV. Стъклени изделия с лабораторна употреба 33,00 /тридесет и три/ лв XV. Пластмасови продукти за лабораторна употреба 127,00 /сто двадесет и седем/ лв XVI. Епруветки 25,00 /двадесет и пет/ лв ХVIІ. Серологични проби 60,00 /шестдесет/ лв XVIII. Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител 270,00 /двеста и седемдесет/ лв XIX. Бои и сетове за оцветявания 90,00 /деветдесет/ лв XX. Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв 27,00 /двадесет и седем/ лв XXI. Консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове 8 295,00 /осем хиляди двеста деветдесет и пет/ лв Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за представяне на участниците, които включават: -Представяне на участник -Декларация за единния идентификационен код -Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника: - Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия издаден от компетентен орган на съответната държава -Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който са публикувани информации за доставките. При посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките се посочва и точен електронен адрес или номера на поръчката в публичния регистър; -Списък с производителите на оферираните продукти и оторизационни писма на името на участника от а/ производителят на медицинското изделие или б/ упълномощеният представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката - Участниците трябва да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката - Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ - Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора - Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице като предварителен договор или декларация от третото лице. - Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП - Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2) 8.1. Предложението на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на нормативноустановените изисквания в ЗОП и изискванията на Възложителя, определени в обявлението за обществената поръчка и в настоящата документация за участие. Предложението на участника за изпълнение на поръчката съдържа: - Tехническо предложение, за всяка обособена позиция, за която се участва; - Сертификат за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ - Сертификат, удостоверяващ, че оферираните продукти са приложими за клинико-химичен модул и модул имунохимия на анализатор „ARCHITECT ci 8200” /за обособена позиция № XXI/ -Декларация за остатъчен срок на годност на оферираните продукти минимум 70% - Подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно /трябва да се оферират всички подпозиции от съответната обособена позиция/ и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Изисквания към участниците: - Участниците трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ. - Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. - Участниците трябва да са оторизирани от производителя на медицинското изделие или упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ да продават медицинските изделия в България. - Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. - Участниците трябва да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. - Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ. - Участниците трябва да осигурят необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора. - Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. - Участниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители. - Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка: - Участниците трябва да оферират медицински изделия, които притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. -Участниците трябва да оферират медицински изделия, които притежават сертификат, удостоверяващ, че са приложими за клинико-химичен модул и модул имунохимия на анализатор „ARCHITECT ci 8200” /за обособена позиция № XXI “Консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове”/. - Оферираните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност минимум 70 % /седемдесет процента/. - Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 44 - 075704 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.11.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.11.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Химически реактиви
1) Кратко описание

Химически реактиви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Химически реактиви

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
117800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за кръвен анализ
1) Кратко описание

Реактиви за кръвен анализ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Реактиви за кръвен анализ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
192600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Затворена система за вземане на кръв
1) Кратко описание

Затворена система за вземане на кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Затворена система за вземане на кръв

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
128500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за ротационен тромбеластограф
1) Кратко описание

Консумативи за ротационен тромбеластограф

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Консумативи за ротационен тромбеластограф

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
152800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Мануални идентификационни системи еквивалентни за API
1) Кратко описание

Мануални идентификационни системи еквивалентни за API

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Мануални идентификационни системи еквивалентни за API

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
172600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система РЕМЕЛ
1) Кратко описание

Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система РЕМЕЛ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система РЕМЕЛ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система КРИСТАЛ
1) Кратко описание

Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система КРИСТАЛ

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система КРИСТАЛ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за анализ на урина
1) Кратко описание

Консумативи за анализ на урина

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Консумативи за анализ на урина

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
38000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Среда за развитие на биологични култури
1) Кратко описание

Среда за развитие на биологични култури

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Среда за развитие на биологични култури

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Антибиотични дискове
1) Кратко описание

Антибиотични дискове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Антибиотични дискове

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Среди за хемокултури
1) Кратко описание

Среди за хемокултури

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

Среди за хемокултури

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Лабораторни реактиви
1) Кратко описание

Лабораторни реактиви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Лабораторни реактиви

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
23400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Различни медицински уреди и изделия
1) Кратко описание

Различни медицински уреди и изделия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

19520000

Описание:

Пластмасови продукти

3) Количество или обем

Различни медицински уреди и изделия

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Стъклени изделия с лабораторна употреба
1) Кратко описание

Стъклени изделия с лабораторна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33790000

Описание:

Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба

3) Количество или обем

Стъклени изделия с лабораторна употреба

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Пластмасови продукти за лабораторна употреба
1) Кратко описание

Пластмасови продукти за лабораторна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

19520000

Описание:

Пластмасови продукти

3) Количество или обем

Пластмасови продукти за лабораторна употреба

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Епруветки
1) Кратко описание

Епруветки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33192500

Описание:

Епруветки

3) Количество или обем

Епруветки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Серологични проби
1) Кратко описание

Серологични проби

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Серологични проби

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител
1) Кратко описание

Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Хранителни среди в петри с диам. 90 мм от един производител

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Бои и сетове за оцветявания
1) Кратко описание

Бои и сетове за оцветявания

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Бои и сетове за оцветявания

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв
1) Кратко описание

Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Мюлер Хинтон с 5 % конска кръв

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове
1) Кратко описание

Консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнителни тестове

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
829500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване