Версия за печат

02709-2015-0059

BG-Ботевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО /ТП ДГС БОТЕВГРАД/ БОТЕВГРАД, към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие /ДП СЗДП/, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Иван Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893559, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО /ТП ДГС БОТЕВГРАД/ БОТЕВГРАД, към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие /ДП СЗДП

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151013QSJw5485643.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Управление на горски територии-държавна собственост, охрана и контрол на гори и земи от горските територии-държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез покупка на един брой товарен автомобил-самосвал /втора употреба/ за нуждите на ТП ДГС Ботевград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Ботевград, гр.Ботевград, област Софийска, бул.”Цар Освободител”26
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез покупка на един брой товарен автомобил-самосвал /втора употреба/ за нуждите на ТП ДГС Ботевград

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34134200

Описание:

Самосвали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

един брой товарен автомобил-самосвал /втора употреба/. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е до 30 000 лв./тридесет хиляди лева/ без ДДС. Технически характеристики 1.1.Вид: Товарен Автомобил до 3.5 т. 1.2.Дата на производство: след 2001 г. 1.3.Работен обем: до 2750 куб.см 1.4.Мощност: над 110 кW 1.5.Гориво: Дизел 1.6.Скоростна кутия: Механична 1.7.Категория: Тристранен самосвал 1.8.Брой места: 3 бр 1.9.Задвижване: 4х4 1.10.Общо тегло: до 3500 кг 1.11.Ляв волан; 1.12.Кош: -Ширина: от 2000 мм до 2150 мм. -Дължина: от 2600 мм до 2800 мм. - Ширина на шасито: от 1700 мм до 2000 мм - Междуосие: от 2900 мм до 3100 мм - Обща дължина на автомобила: от 4500 мм до 5000 мм 1.14.Кабина: -Дължина: от 1800 мм до 2100 мм -Височина: от 1700 мм до 1900 мм -Ширина: от 1700 мм до 2000 мм (без огледала)/ 1.15.Безопасност: Антиблокираща система(ABS) Въздушни възглавници - за шофьора 1 бр. Система за защита от пробоксуване (ASR) 1.16.Комфорт: Централно заключване Електрически стъкла Сервоусилвател на волана

Прогнозна стойност без ДДС
30000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие. Всеки участник внася гаранция за участие под формата на парична сума или банкова гаранция , която е в размер на 1% от стойността на поръчката по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN BG24 CECB 9790 10D3 3386 00;BIC CECBBGSF при ЦКБ АД , клон Етрополе.Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 300/триста/ лева. Гаранциите за участие се освобождават от Възложителя в срок от пет работни дни: - след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – на отстранените и на класираните, без първо и второ място участници; - след сключване на договора за обществена поръчка - на класираните на първо и второ място участници; - след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване, при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка – на всички участници. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти, както и когато участник е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 2.Гаранция за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за целия срок на действието му, под формата на парична сума или банкова гаранция/представена в оригинал/. Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя: IBAN BG24 CECB 9790 10D3 3386 00;BIC CECBBGSF при ЦКБ АД , клон Етрополе, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с Участника, определен за Изпълнител. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, същата следва да бъде безусловна и неотменима, със срок на валидност 30 дни след изтичане крайния срок на договора. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин и срок на плащане: Плащането на цената по ценовата оферта на спечелилия участник се превежда в срок до 1 /един/ месец след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол за доставеното МПС и предоставена оригинална фактура на стопанството.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В откритата процедура с предмет „Доставка чрез покупка на един брой товарен автомобил-самосвал /втора употреба/ за нуждите на ТП ДГС Ботевград” може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 т.1 и ал.5 ЗОП. .Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се приемат варианти. Участниците в процедурата се представляват от ръководителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в документацията за участие. До изтичане на срока за подаване на офертата, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис” Допълнение/ промяна на оферта” с входящ номер.........” и името на фирмата. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателство, че разполага с финансов ресурс от 30 000/тридесет хиляди лева/:- или с удостоверение от банка или с някоя от съставните части на ГФО за 2014 г. при спазване на чл.50, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: Доказателство за финансов ресурс от минимум 30 000/тридесет хиляди лева/ за доставка на МПС-то.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника доставки през последните 3 (три) години, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка. Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. - Описание и фотографски снимки на МПС-ТО, което ще се доставя, както и техническо досие.
Минимални изисквания: - Участникът да притежава опит при изпълнение на доставки с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът да е изпълнил през последните три години най-малко 3 доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата. - Описание и актуални снимки, от които да се установи съответствието на оферираното МПС с изискванията на възложителя.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.11.2015 г.  Час: 09:00
Място

административната сграда на ТП – ДГС –Ботевград, бул. «Цар Освободител» № 26.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица . Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез изрично упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ