Версия за печат

00369-2015-0009

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/95-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-rekonstruktziya-oborudvane-i-obzavezhdane-na-parvi-i-vtori-etazh-na-sgrada-s-adres-ul-hristo-botev-26-gr-lukovit-kakto-i-prilezhashtoto-dvorno-prostranstvo..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 203 от 15.05.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2015-0009
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Осъществяване на авторски надзор на обект: “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на първи и втори етаж на сграда с адрес ул. „Христо Ботев” № 26, гр. Луковит, както и прилежащото дворно пространство"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 62 от 09.06.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СЕЛКО 7 ЕООД, ЕИК 121301876, район „Възраждане”,бул. „Христо Ботев” № 119, вх.1, ет.5, ап.27, Република България 1303, София, Тел.: 08 88700282, E-mail: srizov@mail.bg, Факс: 02 8686127

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Целта на поръчката е осъществяването на авторски надзор на обекта съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи от Проектанта за изпълнение на етапи от строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и съгласуване на екзекутивите – изготвени от строителя.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност посочена в договора
2200 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

10.08.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2200 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Цветелин Петков Цоков
Длъжност: Зам. кмет на Община Луковит, в.и.д. съгл. Заповед № 441/18.09.2015 год.