Версия за печат

00546-2015-0017

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева и Ваня Василева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151012IDeX635602.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 23
Място на изпълнение: „СБАЛ по онкология”, ЕАД, гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на „СБАЛ по онкология“ ЕАД.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура по обособени позиции е, както следва: „Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално-охранителна техника на СБАЛ по онкология ЕАД - 2000 лв. Участниците представят гаранцията за участие в полза на СБАЛ по Онкология ЕАД за гарантиране на изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата следва да бъде в срокът на валидност на офертите /180/ дни от датата на крайният срок за получаването им/. 1. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: - парична сума, платима по банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД в Интернешънъл Асет Банк АД; IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF; - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Участникът в процедурата представя отделна гаранция за участие за всяка от обособените позиции, за които участва. В представеният документ следва изрично да се посочи номерът и наименованието на обособената позиция за която се отнася. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите, или когато е определен за изпълнител не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. Гаранциите за участие се задържат и освобождават, съгласно чл.62 от ЗОП. 3. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 4. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност два месеца след изтичане срока на договора. 5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане в български лева, по банков път,по сметката на изпълнителя,в срок до 60/шестдесет/дни след представяне на следните документи: фактура-оригинал; двустранно подписан приемно-предавателен протокол; Месечен график за работа на охранителите; Ежемесечна сравка за работещите охранители по договора за охрана.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. При участници обединения, следва да се приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Забележка: Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи /задължителни и други по преценка на участника/, включително документи, относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.2. Оферта, попълнена съгласно образец – Аот настоящата документация. В офертата задължително се посочват обособените позиции за които участникът подава оферта.3. Представяне на участника – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация /за физически и юридически лица/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Б от настоящата документация.В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.5. При участници обединения –заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение/. Представените документи следва да бъдат съобразени с част 4 ”Указания към участниците за участие в открита процедура”, раздел I ”Условия за участие в откритата процедура”, т.1 от настоящата документация.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, попълнена съгласно образец – З от настоящата документация. 7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/.10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнена съгласно образец – В от настоящата документация.11. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, попълнена съгласно образец – Г от настоящата документация.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, попълнена съгласно образец – Д от настоящата документация. 13. участникът следва да се представи оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Всяка отделна гаранция за участие е в размер, посочен в обявлението и в част 4 „Указания за участие в открита процедура” раздел V „Изисквания и условия за гаранциите” от настоящата документация.14. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, попълнена съгласно образец – Ж от настоящата документация.15. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена съгласно образец – И от настоящата документация. 16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Е от настоящата документация.17. Декларация (в свободен текст) за извършен оглед на обекта, подлежащ на охрана, извършено обследване на наличните системи за охрана, възможност на участника да обслужва оперативно и технически наличните системи за охрана и достъп. Продължава в "Допълнителна информация"!
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо!
Минимални изисквания: Неприложимо!
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 9.1. Участникът трябва да докаже, че е лицензиран даизвършва частна охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частна охранителна дейност (ЗЧОД) чрез представяне заверено копие от лиценза.Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД;9.2. Списък /оригинал/ (съгласно Образец О) на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с включени предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените услуги /заверени от участника копия/.Доказателствата за извършените услугите се предоставят под формата на актуално удостоверение, издадено от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/те. Удостоверенията за добро изпълнение от възложител, следва да съдържат периода на изпълнението, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.9.3. Сертификати, издадени от акредитирани лица на участника в процедурата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.В случай че сертификата е на чужд език трябва да се представи и в превод.Удостоверява се със заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника.9.4. Сертификати, издадени от акредитирани лица на участника в процедурата за наличие на внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. В случай че сертификата е на чужд език трябва да се представи и в превод.Удостоверява се със заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за наличие на внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. 9.5. Удостоверение,издадено на участника от Комисията за защита на личните данни, че е вписан като администратор на лични данни в„Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри",съгласно Закона за защита на личните данни. Представя се в копие, заверено от участника. 9.6. Разрешение от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР за осъществяване на дейности по "Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти". Представя се в копие, заверено от участника.9.7. Валиден лиценз за собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията.Представя се в копие, заверено от участника.9.8. Валидно разрешение, издадено от МВР, за придобиване на собствено огнестрелно бойно оръжие, съгл. ЗОБВВПИ.Представя се в копие, заверено от участника.9.9.Списък ( съгласноОбразец Н) на лицата за осигуряване на изискването на т. 8.9. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго), информация за номера/дата на сертификата за преминато първоначално обучение за съгл. чл. 28 от ЗЧОД в лицензиран учебен център; информация за курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – собственост на охранителната компания, информация за сертификати(обучения; допълнителна квалификация) за работа с сигнално-известителна, видеоохранителна и пожароизвестителна техника;- трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно Образеца М); 9.10. Декларация (в свободен текст) за съществуващ Диспечерски център за управление на силите и средствата на 24 часов денонощен режим – оригинал; Продължава в "Допълнителна информация"!
Минимални изисквания: 8.1.Участникът да е лицензиран да извършва частна охранителна дейност, по реда на Закона за частна охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД и да е валиден за срока на действие на договора. 8.2. Участникът да е изпълнил/изпълнява минимум една услуга за сходни охранителни услуги, изпълнени през последните три години,или изпълнявани към момента,считано от датата на подаване на офертата за участие(под сходни услуги възложителят разбира:денонощна въоръжена физическа охрана и контрол на пропускателния режим и/или охрана със СОТ); 8.3. Участникът в процедурата да е сертифициран от акредитирани лица за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката 8.4.Участникът в процедурата да е сертифициран от акредитирани лица за наличие на внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен,с обхват предмета на поръчката. 8.5. Участникът в процедурата да е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. 8.6.Участникът да може да осъществява дейности по "Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти". 8.7. Участникът да има собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията. 8.8. Участникът даима собствено огнестрелно бойно оръжие, съгл. ЗОБВВПИ. 8.9.Участникът да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката: - квалифициран персонал по трудово правоотношение на длъжност „охранител“, отговарящ на изискванията на ЗЧОД; - с минимум 10 (десет) охранители, назначени по трудово правоотношение, завършили курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – собственост на охранителната компания; - Охранителният състав да притежава удостоверения за преминато обучение за охранители, съгл. чл. 28 от ЗЧОД в лицензиран учебен център; - Охранителният състав на участникада е обучен да борави с сигнално-известителна, видеоохранителна и пожароизвестителна техника; 8.10. Участникът да има съществуващ Диспечерски център за управление на силите и средствата на 24 часов денонощен режим; 8.11. Участникът да разполага с GPS контрол на местонахождението и движението на автопатрулните екипи в реално време и архивиране за период от 3 месеца.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закона за частна охранителна дейност

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.11.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.11.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.София, ул. „Пловдивско поле” № 6 Административната сграда на СБАЛО ЕАД, етаж 6, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

18. Валидна застраховка „Гражданска отговорност към трети лица”.Представя се в копие, заверено от участника. Валидна към датата на подаване на офертата, за покриване на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионални задължения и отговорността спрямо трети лица на охранителната фирма при извършване на професионалната й дейност. Ако към датата на сключване на договор с избрания изпълнител застраховката е изтекла, изпълнителят е длъжен да сключи нова, която да покрива срока на договора. 19. Валидна застраховка „Трудова злополука” за работниците и служителите на фирмата.Представя се в копие, заверено от участника. Ако към датата на сключване на договор с избрания изпълнител застраховката е изтекла, изпълнителят е длъжен да сключи нова, която да покрива срока на договора. 20. Валидна застраховка „Гражданска отговорност” към трети лица при нанесени вреди от използването на огнестрелно оръжие.Представя се в копие, заверено от участника. Ако към датата на сключване на договор с избрания изпълнител застраховката е изтекла, изпълнителят е длъжен да сключи нова, която да покрива срока на договора. 21. Декларация (в свободен текст) съдържаща списък с оборудването, машините и техническите съоръжения, с които разполага участника за изпълнение на поръчката –технически средства за комуникация и незабавна връзка с МВР и Възложителя, средства за самозащита; униформено облекло; отличителни знаци; транспорт. 22.Декларация (съгласно Образец П) по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки за спазване на изискванията на законодателството при формиране на цената на охранителната услуга, съобразно минималната цена на труда и задължителните осигуровки. Продължава от Технически възможности, Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 9.11. Декларация (в свободен текст)наличието на GPS контрол на местонахождението и движението на автопатрулните екипи в реално време и архивиране за период от 3 месеца. Настоящата документация ще бъде публикувана в „Профила на купувача”, най-късно на първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в АОП. 5. В случай, че заинтересовано лице желае да му бъде предоставена документацията за участие на хартиен и електронен носител, Възложителят я предоставя на място или я изпраща за сметка на заинтересованото лице. Цената на документацията е в размер на 5,00 лева, без ДДС. В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, които са я закупили. Стойността на документацията се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, срещу редовно издаден платежен документ или по банков път, по следната банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД: Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF. V. РАЗЯСНЕНИЯ До 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП на адреса, посочен в обявлението. В 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането Възложителят публикува разясненията в профила на купувача. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предостави на други лица, поискали това. В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. В тези случаи решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ