Версия за печат

02709-2015-0058

BG-Годеч:

РЕШЕНИЕ

Номер: 517 от 13.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151013JTct5467320.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Смяна на дограмата на стълбищните части, която включва 4бр. прозореци с две крила; 3бр. единични прозорци и 1 бр. входна врата с фикс. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Демонтаж на дървена ламперия; облепване с найлон на стъпалата; подмазване на дограмата; сваляне на блажна боя от цокъла на парапета; грундиране на стени с дълбокопроникващ грунд; шплакловане с гипсово лепило на стени и цокъл на парапет; фина шпакловка и шлайфане на стени и цокъл на парапет; боядисване един цвят – две ръце на стени, таван и прозорци.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата е по реда на чл.14, ал.3 от Закона за обществените поръчки, а именно открита процедура по опростени правила. Избора на опростена процедурата се налага с оглед прогнозната стойност на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16 от Закона за обществените поръчки, във връзка със Списъка на произвежданите и доставяните стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, приет с Решение на МС №551 от 25 юли 2014 година на основание чл.30 от Закона за ингеграция на хората с увреждания.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Антон Петров Попов
Длъжност: Директор ТП ДГС Годеч