Версия за печат

02709-2015-0058

BG-Годеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП ДГС Годеч, пл. Свобода №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt/www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151013JTct5467320.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт на стълбищните части на административната сграда на ТП ДГС Годеч, включващ 2 обособени позиции: 1.смяна на дограмата /прозорци и входна врата/ 2.ремонт /измазване и пребоядисване на стълбищните части/.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Административната сграда на ТП ДГС Годеч, пл. Свобода №3
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Смяна на дограмата на стълбищните части, която включва 4бр. прозореци с две крила; 3бр. единични прозорци и 1 бр. входна врата с фикс. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Демонтаж на дървена ламперия; облепване с найлон на стъпалата; подмазване на дограмата; сваляне на блажна боя от цокъла на парапета; грундиране на стени с дълбокопроникващ грунд; шплакловане с гипсово лепило на стени и цокъл на парапет; фина шпакловка и шлайфане на стени и цокъл на парапет; боядисване един цвят – две ръце на стени, таван и прозорци.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45440000

Описание:

Работи по боядисване и стъклопоставяне

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1- 4бр. прозореци с две крила; 3бр. единични прозорци и 1 бр. входна врата с фикс. По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Демонтаж на дървена ламперия - 43 кв.м.; Облепване с найлон на стъпалата - 24 л.м.; Подмазване на дограмата - 35,40 л.м.; Сваляне на блажна боя от цокъла на парапета - 6,80 кв.м.; Грундиране на стени с дълбокопроникващ грунд - 93,45 кв.м.; Шплакловане с гипсово лепило на стени и цокъл на парапет - 93,45 кв.м.; Фина шпакловка и шлайфане на стени и цокъл на парапет - 93,45 кв.м.; Боядисване един цвят – две ръце на стени, таван и прозорци - 135,35 кв.м.. Сумата, предложена от участниците в ценовата оферта следва да не надвишава максималната прогзнозна стойност, определена от Възложителя в документацията за участие. Оферти, чиято стойност надвишава максималната прогнозна стойност на обособената позиция, за която се кандидатства, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат класирани.

Прогнозна стойност без ДДС
6000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

1


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от стойността на поръчката, а именно – 25.00 (двадесет и пет) лева.Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума вносима по сметка на ТП Държавно горско стопанство Годеч – BG62STSA93000021395719 BIG STSABGSF банка : Банка ДСК АД клон Годеч или банкова гаранция.Гаранцията за участие в процедурата е необходимо да бъде внесена (представена) в срок до 16,00 часа на 11.11.2015 год. По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от стойността на поръчката, а именно – 35.00 (тридесет и пет) лева. Гаранцията по се представя в една от следните форми: - парична сума вносима по сметка на ТП Държавно горско стопанство Годеч – BG62STSA93000021395719 BIG STSABGSF банка : Банка ДСК АД клон Годеч или банкова гаранция.Гаранцията за участие в процедурата е необходимо да бъде внесена (представена) в срок до 16:00 часа на 11.11.2015 год.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

НЕ

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не може да участва в процедурата кандидат, който: а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари,по чл.253-260 от Наказателния кодекс - подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс - участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Нак. кодекс - престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс - престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс б) е обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. д) при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от ЗДС с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. е) при който лицата са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Възложителят отстранява от по-нататъшно участие в процедурата участник, който: а) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон ; б) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. в) не отговаря на техническите и на квалификационните изисквания за извършване на услугата предмет на процедурата, определени в т.4 гл. IV от условията за провеждането или е предложил цена, по – висока от определената.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЕ
Минимални изисквания: НЕ
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на строителството /Приложение №12 от документацията/, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка за строителство, както и Удостоверения за добро изпълнение, които да съдържат стойността; датата, на която е приключило изпълнението; мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.
Минимални изисквания: Да са извършвали строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, обособена позиция №1 се има предвид смяна на дограма, поставяне на стъклопакети и тяхното монтиране. Забележка: Под строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, обособена позиция №2 се има предвид дейности по обръщане на прозорци и врати след смяна на дограма; шпакловка на стени и таван; шлайфане на стени и таван; боядисване с латекс; шлайфане с фина шкурка и обезпрашаване на дървена ламперия; грундиране с импрегниращ грунд за дърво и боядисване с лазурен безцветен лак за дърво на дървената ламперия
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.11.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДГС Годеч, гр.Годеч, пл. Свобода №3, етаж 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават по реда на глава единадесета от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Смяна на дограмата на стълбищните части на административната сграда на ТП ДГС Годеч.
1) Кратко описание

Смяна на дограмата на стълбищните части, която включва 4бр. прозореца с две крила; 3бр. единични прозорци и 1 бр. входна врата с фикс.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45440000

Описание:

Работи по боядисване и стъклопоставяне

3) Количество или обем

4бр. прозореца с две крила; 3бр. единични прозорци и 1 бр. входна врата с фикс Сумата, предложена от участниците в ценовата оферта следва да не надвишава максималната прогзнозна стойност, определена от Възложителя в документацията за участие. Оферти, чиято стойност надвишава максималната прогнозна стойност на обособената позиция, за която се кандидатства, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат класирани.

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1
5) Допълнителна информация

Участниците следва да са извършвали строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Доказва се със Списък на строителството /Приложение №12 от документацията/, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка за строителство, както и Удостоверения за добро изпълнение, които да съдържат стойността; датата, на която е приключило изпълнението; мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. Забележка: Под строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, обособена позиция №1 се има предвид смяна на дограма, поставяне на стъклопакети и тяхното монтиране.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ремонт /измазване и пребоядисване на стълбищните части/.
1) Кратко описание

демонтаж на дървена ламперия; облепване с найлон на стъпалата; подмазване на дограма; сваляне на блажна боя от цокъла на парапета; грундиране на стени с дълбоко проникващ грунд; шпакловане с гипсово лепило на стени и цокъл; фина шпакловка на стени и цокъл на парапет; боядисване на стени, цокъл и таван.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45440000

Описание:

Работи по боядисване и стъклопоставяне

3) Количество или обем

Демонтаж на дървена ламперия - 43,00 кв.м. Облепване с найлон на стъпалата - 24,00 л.м. Подмазване на дограма - 35,40 кв.м.; Сваляне на блажна боя от цокъла на парапета - 6,80 кв.м.; Грундиране на стени и цокъл на парапета - 93,45 кв.м.; Шпакловане с гипсово лепило на стени и цокъл с парапет - 93,45 кв.м.; Фина шпакловка и шлайфане - 93,45 кв.м.; Боядисване един цвят - две ръце на стени, таван и прозорци - 135,35 кв.м. Сумата, предложена от участниците в ценовата оферта следва да не надвишава максималната прогзнозна стойност, определена от Възложителя в документацията за участие. Оферти, чиято стойност надвишава максималната прогнозна стойност на обособената позиция, за която се кандидатства, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат класирани.

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1
5) Допълнителна информация

Да са извършвали строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Доказва се със Списък на строителството /Приложение №12 от документацията/, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка за строителство, както и Удостоверения за добро изпълнение, които да съдържат стойността; датата, на която е приключило изпълнението; мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. Забележка: Под строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, обособена позиция №2 се има предвид дейности по обръщане на прозорци и врати след смяна на дограма; шпакловка на стени и таван; шлайфане на стени и таван; боядисване с латекс; шлайфане с фина шкурка; грундиране с дълбокопроникващ грунд и боядисване две ръце.