Версия за печат

01259-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 09-11-350 от 06.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район Красна поляна на Столична община, Улица Освобождение №25, За: Любомир Борисов, секретар на район, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение № 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура с предмет: „Охрана на общински училища и детски заведения на територията на район „Красна поляна"- Столична община.

II.3) Кратко описание на поръчката

Дейности по охрана на общински училища и детски заведения на територията на район „Красна поляна"-Столична община.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД 09-11-292 от 31.08.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-685201
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 170 - 309952 от 03.09.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1259-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

685201

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

31.08.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
12/10/2015 17:00
Да се чете:
09/11/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
13/10/2015 17:00
Да се чете:
10/11/2015 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Булевард Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Вълчев Чакъров
Длъжност: Кмет на район Красна поляна. За Кмет на район "Красна поляна", инж. Николай Вушовски, съгл. Заповед за заместване №РД-15-9479/17.09.2015г на Кмета на Столична община