Версия за печат

00766-2015-0004

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 12.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков Русе ЕООД, ул.Алея Лилия №1, За: Теодора Иванова, Р България 7003, Русе, Тел.: 082 813962, E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg, Факс: 082 823879

Място/места за контакт: Теодора Иванова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pulmo-ruse.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.pulmo-ruse.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поръчката касае, извършване на периодични доставки на лекарствени продукти, включени в ПЛС на Р България, Приложение №2 за лечение на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по спецификация, включваща една обособена позиция с 81 бр. номенклатурни единици.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност на поръчката е 139 094.42 лв. без ДДС, в съответствие с разпоредбата на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП - над 66 000 лв. без ДДС и ненадвишава прага по чл.45в, ал.2, т.2, б. "Б" от ЗОП, поради което следва да се проведе открита процедура по реда на чл.16, ал.8 от ЗОП. Не са налице предпоставките за провеждане на ограничена процедура, съзтезателен диалог или договаряне/с или без обявление/. Налице са предпоставките за прилагане на опростените правила на чл.64, ал. 3 от ЗОП. Срокът от 40 дни на основание чл. 64, ал.3 от ЗОП се намалява със 7 дни, поради изпращане на обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради това, че от датата на публикуване на обявлението в електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие и посочва в обявлението интернет адреса, на който тя може да бъде намерена :http://www.pulmo-ruse.org. На основание чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП, възложителят прилага опростените правила за провеждане на процедурата, като не определя гаранция за участие в процедурата, тъй като стойността на поръчката е по чл.14, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Светослав Дачев Дачев
Длъжност: Управител