00684-2015-0019

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-26-2 от 09.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=102.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Абонаментно софтуерно поддържане на внедрените програмни продукти, в болница „Лозенец””

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

По поръчка на болница "Лозенец", „Дигитех“ ООД е разработило софтуерни продукти, които са предмет на договори, в които няма клаузи за прехвърляне на авторските права на Възложителя. На основание чл. 42 ал. 1 от ЗАПСП „Дигитех“ ООД е носител на авторските права на разработените и внедрени в болница "Лозенец" софтуерни продукти: • „Entrance&Activity Control System (БИС+/HIS+)” • „Delo+” • „VALI+” • „ЗОП Анализатор+” • „Lab+” • „SIMP+” С писмо от „Дигитех Про“ ООД с вх. № 202/04.04.2014 г. болница „Лозенец“ е уведомена, че съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и Договор за отстъпване на авторско право върху софтуерни продукти между „Дигитех“ ООД и „Дигитех Про“ ООД авторските права върху софтуерните продукти: „Entrance&Activity Control System (БИС+/HIS+)”, „Delo+”, „VALI+”, „ЗОП Анализатор+”, „Lab+” и „SIMP+”, внедрени и функциониращи в болница „Лозенец“ са отстъпени (продадени) безсрочно от “Дигитех“ ООД на „Дигитех Про“ ООД от 15.03.2014 г. С писмо от „Дигитех Про“ ООД с вх. № 548/06.10.2015 г. болница „Лозенец“ е уведомена, че „Дигитех Про“ ООД остава носител на авторските права върху изброените софтуерни продукти и не е предоставяло на други лица (физически или юридически) права съгласно чл. 18, ал. 2, т. 8 от ЗАПСП във връзка с преработка, приспособяване или синхронизация на софтуерните приложения. Горепосочените факти са основание, Възложителя да избере процедура на договаряне без обявление с „Дигитех Про“ ООД, тъй като към настоящия момент те притежават авторските права на внедрени в болница "Лозенец" софтуерни продукти: • „Entrance&Activity Control System (БИС+/HIS+)” • „Delo+” • „VALI+” • „ЗОП Анализатор+” • „Lab+” • „SIMP+”

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Дигитех Про” ООД ЕИК 202973728 гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 136

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Десислава Пенчева
Длъжност: упълномощено лице по чл. 8 от ЗОП